แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Thai Eco Product
www.thaiecoproducts.com

เพื่อให้ เว็บไซต์มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งาน ทีมงานจึงทำแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา Website ไปด้วยกัน โดยทางทีมงานจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ นำไปพัฒนาเว็บไซต์ ให้ดีขึ้นต่อไป
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ Thai Eco Product จากที่ใด *
สามารถตอบได้หลายข้อ
Required
เหตุผลที่ท่านใช้เว็บไซต์ Thai Eco Product *
สามารถตอบได้หลายข้อ
Required
สินค้าและบริการที่ท่านมักจะค้นหาในเว็บไซต์ Thai Eco Product *
สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
Required
ประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ Thai Eco Product : ด้านเนื้อหา *
พึงพอใจอย่างยิ่ง
พึงพอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอย่างยิ่ง
การให้ข้อมูลและสัญลักษณ์เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมภายใน Website
ข้อมูลของสินค้าและบริการมีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์
ข้อมูลของสินค้าและบริการมีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้
ประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ Thai Eco Product : ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ *
พึงพอใจอย่างยิ่ง
พึงพอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอย่างยิ่ง
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบใน Website ง่ายต่อการอ่านและการใช้
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ Website มีความเหมาะสม น่าสนใจ
รูปแบบ, ขนาด, สีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย, สวยงามและเหมาะสม
Website อื่นที่ทำการเชื่อมโยงเหมาะสมและมีประโยชน์มาก
ประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ Thai Eco Product : ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
พึงพอใจอย่างยิ่ง
พึงพอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอย่างยิ่ง
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้
สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ เช่น สินค้านี้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีประโยชน์ในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการและภาครัฐ
เว็บไซต์ Thai Eco Product ควรแก้ไขและปรับปรุงเรื่องใด *
โปรดให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้งาน Thai Eco Product Website เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
โปรดให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้งาน Thai Eco Product Website เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy