แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบ e-Learning

  คำชี้แจง กรุณาเลือกข้อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question