แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์ ; แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง
เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป
คำชี้แจง ; โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  และลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้รับบริการ
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานที่รับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ด้านพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย  (2)
น้อยที่สุด  (1)
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน – หลัง
2. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย  (2)
น้อยที่สุด  (1)
2.1 มีความชัดเจนของสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
2.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีข้อมูลหรือแบบฟอร์มสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
3. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย  (2)
น้อยที่สุด  (1)
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
3.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย  (2)
น้อยที่สุด  (1)
4.1 มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ มีครบ สะดวก รวดเร็ว
4.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม มีความสม่ำเสมอ
4.3 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์/น่าสนใจ
5. ด้านอื่นๆ ตามจุดเน้นของส่วนงาน (การให้บริการข้อมูล)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย  (2)
น้อยที่สุด  (1)
5.1 มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี สามารถอธิบายและ
5.2 ข้อมูลมีความทันสมัย เชื่อถือได้
5.3 คุณภาพของงานที่ท่านได้รับ
6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย  (2)
น้อยที่สุด  (1)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse