รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )
โดยที่มาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย และรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

ดังนั้น สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลที่ดำเนินการโดยด้วยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐานด้วยกันทุกคน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.https://drive.google.com/file/d/1bOcF-6oOBCrv8Zbb02Wf1XS6l220SFB5/view?usp=drivesdk
ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... https://drive.google.com/open?id=1E0zI1pOHOEWB4jI4ofF5b7MZYY-82ryd

ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ...
https://drive.google.com/file/d/1NXqGmbHAVHMw7T285HVcanEZ3S0rZOBS/view?usp=drivesdk
Email address *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
สถานที่ติดต่อ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
มือถือ
Your answer
โทรสาร
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy