پرسشنامه رضایت شغلی
این پرسشنامه فوق بر اساس پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتر توسط تیم 10000 روز ایجاد شده است. لطفا برای اطلاع از نتیجه آن ایمیل خود را وارد نمایید.
Email address *
1-احساس میکنم در قبال کاری که انجام می‌دهم حقوق منصفانه‌اي به من پرداخت می‌شود.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
2-در شغل من شانس بسیار کمی براي ارتقا وجود دارد.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
3- سرپرستم صلاحیت لازم را براي انجام کار دارد.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
4- از مزایاي دریافتی خود راضی نیستم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
5- وقتی کار خوبی انجام می‌دهم در قبال آن به‌اندازه کافی از من قدردانی می‌شود.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
6- بسیاري از مقررات و دستورالعمل‌ها، انجام کار خوب را مشکل می‌سازد.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
7- کسانی را که با آنها کار می‌کنم، دوست دارم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
8- گاهی اوقات فکر می‌کنم که شغلم بی‌معنی است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
9 به نظر میرسد در این سازمان ارتباطات مناسب است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
10 افزایش حقوق بسیار کم و بافاصله زیاد است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
11 افرادي که کار خود را بهخوبی انجام میدهند، شانس خوبی براي ارتقا دارند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
12 سرپرستم با من عادلانه رفتار نمیکند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
13 مزایایی که دریافت میکنیم بهخوبی سایر سازمانهاي مشابه است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
14 احساس میکنم از کاري که انجام میدهم قدردانی نمیشود.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
15 تلاشهایی که براي انجام یک کار خوب به کار میگیرم بهندرت با مانع مواجه میشود.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
16فکر میکنم مجبورم سختتر کار کنم زیرا کسانی که با من کار میکنند صلاحیت لازم راندارند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
17 کارهایی را که در محیط کارم انجام میدهم دوست دارم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
18 اهداف این سازمان برایم کاملاً روشن و واضح نمیباشند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
19وقتی که به حقوقی که به من میدهند فکر میکنم احساس میکنم سازمان از من قدردانینمیکند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
19وقتی که به حقوقی که به من میدهند فکر میکنم احساس میکنم سازمان از من قدردانینمیکند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
20 پیشرفت افراد در این سازمان به همان نسبتی است که میتوانستند در سایر سازمانها باشند.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
21 سرپرست من علاقهمندي کمی نسبت به احساسات زیر دستانش نشان میدهد.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
22 مزایایی که ما دریافت میکنیم منصفانه و عادلانه است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
23 براي آنهایی که در اینجا کار میکنند پاداش کمی وجود دارد.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
24 کار من در محیط کارم خیلی زیاد است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
25 از کار کردن با همکارانم لذت میبرم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
26 اغلب احساس میکنم از آنچه که در سازمان میگذرد بیاطلاعم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
27 از کاري که انجام میدهم احساس سرافرازي میکنم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
28 از فرصتهایی که براي افزایش حقوق دارم احساس رضایت میکنم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
29 مزایایی وجود دارد که ما باید از آن بهرهمند گردیم در حالی که از آن بیبهرهایم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
30 سرپرست خود را دوست دارم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
31 کارهاي نوشتنی زیادي را باید انجام دهم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
31 کارهاي نوشتنی زیادي را باید انجام دهم.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
32 احساس میکنم تلاش و کوشش من آن طور که باید مورد تشویق قرار نمیگیرد.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
33 از فرصتی که براي ارتقا و ترفیع دارم راضیام.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
34 پرخاش، جدال و ستیز در محیط کار بسیار زیاد است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
35 کار من لذت بخش است.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
36 در مورد کاري که به افراد واگذار میشود کاملاً توضیح داده نمیشود.
کاملا مخالفم
کاملا موافقم
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.