แบบสำรวจการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี(พ.ศ.2560–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยประกอบการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยฯจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริงมากที่สุด เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
2. แบบจัดสำรวจนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้ รับทราบข้อมูล การสื่อสารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
FB : SQA.UBRU
- งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ คณะทำงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป-
Next
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service