แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน

การศึกษาสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
*จำเป็น

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดคลิกเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการอบรม

  คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความตามรายการต่อไปนี้ แล้วคลิกลงในเครื่องหมายที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
  1.การต้อนรับเป็นกันเอง
  2.สถานที่ใช้ในการอบรม
  3.อาหาร+อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  4.การลงทะเบียน
  5.เอกสารประกอบการอบรม
  6.เครื่องมือ สื่ออุปกรณ์
  7.ความสะดวกสบายในการอบรม
  8.ความเป็นกัลยาณมิตร
  9.เวลาที่ใช้ในการอบรม
  10.ความพึงพอใจโดยรวมของการอบรม
  Please enter one response per row
  1.การจัดลำดับเนื้อหาในการอบรม
  2.ความรู้ความสามารถของวิทยากร
  3.เนื้อหาการจัดการอบรมตรงตามความต้องการ
  4.ความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้
  5. วิทยากร มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย
  6. วิทยากร สาธิตการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
  7. วิทยากร ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและเป็นกัลยาณมิตร
  8. สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการถ่ายทอดเพื่อขยายผล
  9.กิจกรรมการอบรมแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสมกับระยะเวลา
  10.ท่านสามารถปฏิบัติและเกิดทักษะจากการอบรม
  Please enter one response per row
  1.การสมัครและใช้อีเมล์เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
  2.การจัดการเกี่ยวกราฟิก การตกแต่งภาพ เพื่อการสื่อสารบนเว็บไซต์
  3.การใช้คุณสมบัติของ google ในการปฏิบัติงานสืบค้นและอื่น ๆ
  4.การสมัคร Blogger และพัฒนาไซต์ ด้วยเว็บบล็อก
  5. การสมัครและใช้ Facebook ในการสื่อสาร
  6. การสมัครและพัฒนาส่วนเสริมต่าง ๆ บนเว็บไซต์
  7. การนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอด ประยุกต์ใช้ด้านอื่น ๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question