แบบบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมการ สำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
***โปรดอ่านคำชี้แจง ให้ครบถ้วนก่อนการบันทึกข้อมูล

1. แบบฟอร์มนี้ เป็นแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2. ในแบบฟอร์มจะประกอบด้วย
2.1 การบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเพื่อเตรียมการรับวัคซีนในรอบต่าง ๆ
2.2 การแจ้งความประสงค์ในการรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่ตรงเงื่อนไขและประสงค์จะรับวัคซีน
* การแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง ตามความเหมาะสมและตามเงื่อนไขของการได้รับวัคซีน
* หากท่านยังไม่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงและทางโรงเรียน เมื่อโรงเรียนได้รับการจัดสรรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป

3. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าว ขอให้ทุกท่านบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมการ และหากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้าพเจ้าได้อ่านคำชี้แจง อย่างเข้าใจแล้ว *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bodindecha(Sing Singhaseni) 2 school.