แบบประเมินโครงการปั้นดาว ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2.เป็นนักเรียนระดับชั้น *
3. นักเรียนเรียนโปรแกรม *
4. ผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักเรียนโรงเรียนใด *
ตอนที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม
1. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.นักเรียนคิดว่าตนเองมีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการปั้นดาวมากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตารางการสอน โครงการปั้นดาว ประจำปีการศึกษา 2562
7. แบบประเมินรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการสอนของวิทยากร *
1
2
3
4
5
วิชา GAT เชื่่อมโยง (พลตรีเจษฎา ประศาสน์กุล) 23 -24 พ.ย. 62
วิชาภาษาไทย( อ. พวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง ) 30 พ..ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
วิชาวิทยาศาสตร์โลก. (ดร.อลงกต. ฝั้นกา ) 7 -8 ธ.ค. 62
วิชาคณิตศาสตร์ (อ. อนุวัฒน์. พัฒนชีวกุลบุตร ) 14-15 ธค. 62 และ 11- 12 ม.ค. 63
วิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (ดร.ไพศาล. ตู้ประกาย ) 28 -29 ธค.62 และ 8-9 ก.พ. 63
วิชาภาษาอังกฤษ ( ผศ.ดร.ราเชน มีศรี) 4-5 ม.ค. 63
วิชาเคมี (ดร. ณรงค์ศักดิ์. ขุนรักษา) 18 -19 ม.ค. 63
วิชาเคมี(ผศ.ดร พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม ) 25 -26 ม.ค. 63
วิชาขีววิทยา(ผศ.เรณู. ลาวโรฤทธิ์ ) 1-2 ก.พ. 63
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมปีต่อไป)
สิ่งที่ดี/ความประทับใจ/ประโยชน์
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy