Đăng ký khoá học ngắn hạn của Khoa Điện-Điện tử

Danh sách đăng ký đã được khoá. Nếu cần, xin liên hệ các số điện thoại trên Website của Khoa (mục Đào tạo>Ngắn hạn). Xin cảm ơn!