แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database User satisfaction survey)
โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง (Please select the box that corresponds with reality)
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป Part 1 (General Information) *
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (Respondents status)
*
2. วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อูลสารสเทศ (สามารภตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (The purpose of using the database)
Required
*
3. ความถี่ในการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ (The frequency of database information.)
1. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ (Using online database) *
คำอธิบาย :: 5 ( ดีมาก ) (Excellent) 4  ( ดี ) (Good) 3  ( ปานกลาง ) (Average) 2  ( พอใช้ ) (Fair) 1 (ควรปรับปรุง) (Need Improvement)
5
4
3
2
1
1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (Data Completeness)
2.ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล (Data is Up to Date)
3.ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล (Databases Design/Data Model)
4.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (Data Reliability
5.ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล (Databases Accessibility)
6.ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล (Databases Accessibility)
7.ความหลากหลายของข้อมูล (Data Variety)
8.การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล (How useful of Databases)
2. ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Database Efficiency and Security) *
คำอธิบาย :: 5 ( ดีมาก ) (Excellent) 4 ( ดี ) (Good) 3 ( ปานกลาง ) (Average) 2 ( พอใช้ ) (Fair) 1 (ควรปรับปรุง) (Need Improvement)
5
4
3
2
1
1. ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (User Friendly)
2. สามารค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ (Data Accessibility)
3. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Efficiency/Speed of Data Accessible)
4. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน (Information is accurate and complete)
5. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งาน (The information is useful)
6. ลักษณะข้อมูลเผยแพร่สู่ภายนอกหน่วยงาน (How data were publicized to other)
7. มีการจัดระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธ์ในการเข้าภึงข้อมูล (Security Level/data access permissions )
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (Part 3 Suggestions)
-กรุณาใส่ข้อเสนอแนะ-
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service