แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ TSU MOOC
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการเรียนการสอนมากขึ้น
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบใช้งานสะดวก
ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
Submit
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms