แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำชี้แจง
1. เพื่อประโยชน์ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายในขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานตรวจสอบภายใน โดยให้คะแนนจาก 1 ถึง 5
( 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด )

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้
      ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
      ส่วนที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติตัว และปฏิบัติงาน
      สวนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยคำถาม 4 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้านความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบภายใน
3.2 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3.3 ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผล
3.4 ด้านภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
      ส่วนที่ 4  ความคาดหวัง / ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะอื่นๆ

3. โปรดเลือก  ช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและหรือตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy