Family Night for First-Generation College Students RSVP - Please Complete this Registration Form

On February 22, 2012 from 5-7pm, Counseling Services in cooperation with Student Affairs, MOSAIC Cross-Cultural Center, and others will be hosting the first annual Family Night for First-Generation College Students.

"First-Generation College Students" are students whose parents did not attend college. We are also called "First in My Family" and "Students whose Parents did not attend College."

The event will be held in the Martin Luther King Library Room 225 and 229.


El 22 de febrero 2012 5-7 pm Servicios de Consejería en colaboración con el Departamento de Asuntos Estudiantiles, el Centro de mosaico intercultural, y otros departamentos de la Universidad de San José (SJSU) están patrocinando la primera noche de la Familia anual para el primer generación de estudiantes universitarios.

"La primera generación de estudiantes universitarios" son los estudiantes con padres que no asistieron a la universidad; también los estudiantes que son los "primeros en su familia" en la universidad.

El evento se llevará a cabo en la Biblioteca Martin Luther King en los cuartos 225 y 229.


2012年2月22日下午5時至7時,學生指導中心協同學生事務處,MOSAIC跨文化活動中心和其他單位將舉辦第一屆“第一代大學生家庭之夜。”第一代大學生”是指父母沒有上過大學的學生,也被稱為“我家的第一人”和“父母沒有上過大學的學生。”活動地點是馬丁·路德·金圖書館225/229室。


Vào ngày 22 tháng 2 năm 2012, từ 5 giờ đến 7 giờ tối, Văn Phòng Tư Vấn sẽ hợp tác với Văn Phòng Sinh Viên, Trung Tâm Văn Hóa Đa Dạng MOSAIC và những hội đoàn khác để tổ chức "Đêm Họp Mặt Gia Đình của Thế Hệ Đại Học Đầu Tiên". "Thế Hệ Đại Học Đầu Tiên" là những sinh viên mà phụ huynh đã không có cơ hội học tại các trường đại học. Chúng tôi cũng được gọi là "Đầu Tiên trong Gia Đình" và "Sinh Viên mà Phụ Huynh không học Đại Học". Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại thư viện Martin Luther King, phòng 225/229.

------------------------------------------------------------------------------------------------
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question