แบบทดสอบหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด: มาตรฐาน ว 4.1 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
ห้องเรียนของนักเรียน
พิมพ์เลขที่ ชื่อ สกุล ของนักเรียน
Your answer
1. ข้อใดเป็นความหมายของแรงพยุง
ก. แรงที่อากาศกระทำกับวัตถุ มีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
ข. แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ
ค. แรงที่ของเหลวดันวัตถุเอาไว้ไม่ให้จม
ง. แรงที่ทำให้ปริมาตรของวัตถุแทนที่น้ำ
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 1
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงพยุง
ก. ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก
ข. วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว
ค. วัตถุเมื่อชั่งในอากาศจะมากกว่าในน้ำเนื่องจากมีแรงพยุงกระทำกับวัตถุมีทิศลงในแนวดิ่ง
ง. ขนาดของแรงพยุงเท่ากับผลต่างของวัตถุที่ชั่งในน้ำกับที่ชั่งในอากาศ
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 2
3. วัตถุสามารถลอยตัวอยู่ได้เพราะอะไร
ก. แรงโน้มถ่วง
ข. แรงเสียดทาน
ค. แรงกิริยา
ง. แรงพยุง
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 3
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อแรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว
ก. ชนิดของวัตถุ
ข. ชนิดของของเหลว
ค. ขนาดของวัตถุ
ง. ขนาดของภาชนะ
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 4
5. วัตถุที่ลอยปริ่มผิวของของเหลว แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับข้อใด
ก. น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
ข. น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
ค. น้ำหนักของวัตถุที่จมอยู่ในของเหลว
ง. น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ-น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 5
6. วัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับข้อใด
ก. น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
ข. น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
ค. น้ำหนักของวัตถุที่จมอยู่ในของเหลว
ง. น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ-น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 6
7. คลิกที่ตัวเลือกถูก เมื่อเห็นว่าตัวเลือกนั้นถูก คลิกที่ตัวเลือกผิด เมื่อเห็นว่าข้อนั้นผิด ตามหลักของอาร์คิมีดิส
ถูก
ผิด
ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่จมลงในของเหลว
น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ
น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ ซึ่งคำนวณได้จากผลต่างของน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของของเหลว
น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม
8. ยกตัวอย่างการนำแรงพยุงของของเหลวไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Your answer
9. ทองคำก้อนหนึ่งมีน้ำหนัก 15 N เมื่อชั่งในอากาศ ถ้านำทองคำไปชั่งขณะจมน้ำ มีน้ำหนัก 7 N จงหาปริมาตรของทองคำ แสดงวิธีทำ (ความหนาแน่นของ เท่ากับ 1,000 kg/m3)
Your answer
10. แท่งไม้ก้อนหนึ่งมีน้ำหนัก 10 N เมื่อชั่งในอากาศ ถ้านำแท่งไม้ไปชั่งขณะจมอยู่ในน้ำมันเบนซิน มีน้ำหนัก 7 N จงหาปริมาตรของแท่งไม้ แสดงวิธีทำ (ความหนาแน่นของน้ำมันเบนซิน เท่ากับ 800 kg/m3)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms