Formularz zgłoszeniowy na spotkania z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych
Data spotkania *
Imię i nazwisko *
Your answer
Stanowisko *
Nazwa organu prowadzącego lub szkoły/placówki *
Your answer
Powiat *
Gmina *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
,,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Sylwester Cieśla, e‐mail: kontakt@czi24.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przeprowadzenia spotkań.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
5. posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kuratorium Oświaty w Kielcach. Report Abuse - Terms of Service