แบบประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค30108
ม.5
สำหรับรายวิชา ค30108 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 4 (กลุ่ม A)
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สมการอิงตัวแปรเสริม ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบสมการเชิงเส้นและระบบอสมการ กำหนดการเชิงเส้น เมทริกซ์และการดำเนินการ ดีเทอร์มิแนนต์ เวกเตอร์ในสามมิติ เส้นตรงและระนาบในสามมิติ
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้ *
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1. รายวิชานี้มีเวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
2. รายวิชานี้มีการวัดผลและการประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. รายวิชานี้มีเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนอย่างชัดเจน
4. รายวิชานี้มีเอกสารประกอบการสอนและ/หรือสื่อการสอนที่เหมาะสม
5. รายวิชานี้มีการให้งานหรือการบ้านในปริมาณที่เหมาะสม
6. ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในห้องเรียนได้
8. ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างสม่ำเสมอ
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดและอภิปรายเหตุผลเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำตอบของผู้อื่นได้
10. บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
11. ครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
12. ครูมีการใช้อุปกรณ์/สื่อการสอน/ICT ที่ใช้ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น
13. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ Problem-Based หรือ Inquiry-Based Learning หรือ Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
ปัญหาการเรียนการสอนที่นักเรียนพบในห้องเรียน โปรดระบุ
Your answer
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ อย่างไรบ้าง
Your answer
นักเรียนคิดว่า สาเหตุใดบ้างที่ทำให้นักเรียนสอบได้คะแนนน้อย โปรดระบุ (เช่น ไม่รอบคอบ คำนวณเลขผิด เป็นต้น)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service