แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการใช้บริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
  สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
  มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแ้ล้วเข้าใจ
  มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
  ข้อความในเว็บไซต์ถูกต่อตามหลักภาษา และไวยากรณ์
  เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
  มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  Please enter one response per row
  เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
  สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  Please enter one response per row
  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับ
  Please enter one response per row
  This is a required question