แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | www.stud.mcu.ac.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สถานภาพ *
2.ระดับการศึกษา *
3.อายุ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
ด้านข้อมูล *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
1.มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
2.ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
3.ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4.ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ด้านการใช้งาน *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
1.ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
2.ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
3.สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ด้านรูปแบบ และ ด้านการใช้ประโยชน์ *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
1.ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
2.ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
3.การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
1.ปัญหาการใช้บริการเว็บไซต์
2.ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse