Примерен тест по "Иконометрия"
Пояснения:
* Всеки въпрос има по 5 отговора, като само един от тях е верен!
* Верен отговор=2 точки, грешен отговор=0 точки, непосочен отговор=0 точки.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Иконометрията е „симбиоза“ между науките:
2 points
Clear selection
2. Математическият модел в иконометрията описва:
2 points
Clear selection
3. Кой е първият етап от иконометричното моделиране?
2 points
Clear selection
4. Чрез кой статистически метод може да се изследва връзката между ръста (измерен в сантиметри) и размера на обувките (измерен по стандарта EU) на една извадка от 100 лица:
2 points
Clear selection
5. Параметрите на един регресионен модел се намират чрез:
2 points
Clear selection
6. В регресионното уравнение y=a+b.x, параметърът b определя:
2 points
Clear selection
7. Ако при проверката на хипотези относно адекватността на даден регресионен модел е установено, че емпиричната характеристика е по-голяма от теоретичната характеристика, то може да се каже, че:
2 points
Clear selection
8. Ако параметрите на едно регресионно уравнение са статистически значими това означава, че:
2 points
Clear selection
9. Корелационните зависимости:
2 points
Clear selection
10. Коефициентът на корелация се изменя в границите:
2 points
Clear selection
11. Ако коефициентът на корелация е равен на 0,9, то каква част от измененията в резултативния признак се дължи на фактори, които СА ВКЛЮЧЕНИ в модела:
2 points
Clear selection
12. С какъв показател се измерва абсолютното изменение в обема на изследваното явление през всеки наблюдаван период спрямо предшестващия?
2 points
Clear selection
13. С какъв показател се измерва относителното изменение в обема на изследваното явление през всеки наблюдаван период спрямо началния (приет за база)?
2 points
Clear selection
14. Динамичният ред 10,12,15 е изгладен с помощта на права линия и е получен следният резултат за параметрите на модела: y=7,3+2,5.t. На колко възлиза прогнозната стойност при стойност 5 на времевата променлива?:
2 points
Clear selection
15. Кое от изброените понятия НЕ се свързва с проблеми при провеждането на иконометричен анализ?
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy