კითხვარი პროფესიული სტუდენტისათვის
A. ზოგადი ინფორმაცია
A.1. მიუთითეთ ის საგანმანათლებლო დაწესებულება სადაც სწავლობთ
A.2. ჩაწერეთ, რომელ მოდულურ/დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლობთ?
A.3. გთხოვთ, მოცემულ გრაფაში მიუთითოთ თქვენი ასაკი
A.4. გთხოვთ, მოუთითოთ თქვენი სქესი:
Clear selection
A.5. რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი გესწავლათ ამ კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე?დასაშვებია რამდენიმე პასუხის შემოხაზვა
A.6. დაახლოებით რა დროს ხარჯავთ სახლიდან სასწავლებელში მისასვლელად?
Clear selection
A.7. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რა გზებით მიიღეთ ინფორმაცია პროგრამის შესახებ? გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი.
A.8. პროგრამაში ჩართვამდე, რამდენად კარგად გქონდათ გაცნობიერებული/გაანალიზებული, რომ ეს პროფესია გაინტერესებდათ?
Clear selection
A.9. რამდენად ხშირად ეცნობით თქვენი სასწავლების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს?
Clear selection
B. ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მარეგულირებელი დოკუმენტების შესახებ
B.1. იცნობთ თუ არა თქვენი სასწავლო მარეგულირებელ დოკუმენტებს(დებულებას, შინაგანაწესს)?
Clear selection
B.2. იცნობთ თუ არა თქვენი სასწავლებლის სამოქმედო/სტრატეგიულ გეგმას ?
Clear selection
B.3. იცნობთ თუ არა სტუდენტის ხელშეკრულების პირობებს?
Clear selection
B.3.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
B.4. იცნობთ თუ არა სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის პირობებს?
Clear selection
B.5. იცნობთ თუ არა გარე და შიდა მობილობის პირობებს?
Clear selection
B.6. იცნობთ თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში თქვენი შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმებს?
Clear selection
B.7. იცნობთ თუ არა თქვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედ შედეგების დადასტურების/შეფასების პროცედურებს?
Clear selection
B.8. იცნობთ თუ არა თქვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედ შედეგების დადასტურების/შეფასების აპელაციის პროცედურებს?
Clear selection
B.8.1 თუკი ზემოთ კითხვაში თქვენ შემოხაზეთ კოდი 1 -"დიახ" მიუთითეთ ვის უნდა მიმართოთ აპელაციის დროს
B.9. იცნობთ თუ არა ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს?
Clear selection
B.10. იცნობთ თუ არა თქვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დადგენილ უსაფრთხოების წესებს?
Clear selection
B.10.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
B.11. იცნობთ თუ არა თქვენი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ მასალებისა (გამოყენებული პროდუქტები, ქიმიური მასალები, სამედიცინო ინვენტარი და ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები და სხვა)და ნედლეულის შენახვის, გამოყენებისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესებს?
Clear selection
C. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ
C.1. იცნობთ თუ არა სრულად იმ საგანმანათლებლო პროგრამას რომელზეც სწავლობთ?
Clear selection
C. 2. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, რა იყო თქვენი მოლოდინი პროგრამის შესახებ? შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის გაცემა
C. 3. ვფიქრობ, არსებობს საკითხები/თემები, რომელთა დაუფლება/დასწავლაც ძალიან გამიჭირდა.
Clear selection
C.3.1 /ჩაწერეთ/
C.5. არის შემთხვევა, როდესაც მოდულის განხორციელებისას კონკრეტული შედეგის მისაღწევად გამოყოფილი დრო არ არის საკმარისი.
Clear selection
C.6. სასწავლო პროგრამა უფრო მეტ თეორიულ კომპონენტს უნდა მოიცავდეს.
Clear selection
C.7. პროგრამის შესახებ ჩემი მოლოდინები დაემთხვა რეალობას.
Clear selection
D. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებელი პირის/პირების შესახებ
D.1 მასწავლებელი გასაგებად ხსნის ახალ საკითხს.
Clear selection
როდესაც რომელიმე პასუხს მონიშნავთ,შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ მასწავლებლის გვარი
D.2. მასალის ახსნისას, მასწავლებელს ჰგონია, რომ სტუდენტებისათვის ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ, რეალურად ეს ასე არ არის.
Clear selection
როდესაც რომელიმე პასუხს მონიშნავთ,შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ მასწავლებლის გვარი
D.3. მასწავლებელი ყოველთვის ცდილობს სტუდენტის მოტივირებას.
Clear selection
როდესაც რომელიმე პასუხს მონიშნავთ,შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ მასწავლებლის გვარი
D.4. მასწავლებელი აქტიურად გვრთავს გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესში.
Clear selection
როდესაც რომელიმე პასუხს მონიშნავთ,შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ მასწავლებლის გვარი
D.5. მასწავლებელი ინტერესდება, რისი გაგება/შესრულება გაგვიჭირდა პრაქტიკის ობიექტზე პრაქტიკაზე და ცდილობს შესაბამისი დახმარება აღმოგვიჩინოს/აგვიხსნას.
Clear selection
როდესაც რომელიმე პასუხს მონიშნავთ,შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ მასწავლებლის გვარი
D.6. მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად წარმართავს დისკუსიებს პროფესიასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე.
Clear selection
D.7. მასწავლებელი ახალი დავალების ახსნისას თავად ახდენს პრაქტიკული დავალების დემონსტრირებას.
Clear selection
D.8. მასწავლებელი გვასწავლის/გვავალებს კონკრეტული საკითხის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას ინტერნეტისა და სხვა წყაროების გამოყენებით.
Clear selection
D.9. მასწავლებელი ცდილობს პროფესია პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებით შეგვასწავლოს.
Clear selection
როდესაც რომელიმე პასუხს მონიშნავთ,შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ მასწავლებლის გვარი
D.10. ახალ სამუშაოს შესრულებისას, მასწავლებელი გვაკვირდება და რჩევებს გვაძლევს.
Clear selection
D.11. შეაფასეთ საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე/პსდ პარტნიორ პრაქტიკის ობიექტზე პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების ორგანიზების მიზნით გამოყოფილი პირის კომპეტენცია ქულების მიხედვითძალიან კომპეტენტური 1 ქულა სრულიად არაკომპეტენტური 5 ქულა
კომპეტენტური
არაკომპეტენტური
Clear selection
D.12. საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი/ სდს ინსტრუქტორი გვაწვდის ინფორმაციას პრაქტიკის ობიექტზე /ორგანიზაციაში არსებული წესებისა და რეგულაციების შესახებ.
Clear selection
D.13. საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი/ სდს ინსტრუქტორი ყველა სტუდენტს თანაბარ ყურადღებას გვითმობს.
Clear selection
D.14. საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი/სდს ინსტრუქტორი ახდენს სტუდენტების მოტივირებას.
Clear selection
D.15. საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი/სდს ინსტრუქტორი სისტემატურად იძლევა შეფასებას, რჩევებსა და რეკომენდაციებს სტუდენტის მიღწევებთან დაკავშირებით.
Clear selection
D.16 პრაქტიკის ობიექტზე /ორგანიზაციაში სტუდენტები არაფერს ვაკეთებთ და დრო უქმად გაგვყავს.
Clear selection
D.17. პრაქტიკის ობიექტზე არავის ცალია ჩვენთვის.
Clear selection
D.18. პრაქტიკის ობიექტზე რასაც გვინდა იმას ვაკეთებთ, მთავარია ხელი არავის შევუშალოთ მუშაობაში.
Clear selection
D.19. ვფიქრობ პრაქტისთვის გამოყოფილი დრო არ არის საკმარისი.
Clear selection
D.20. სწავლების დროს ვაწარმოებთ სტუდენტის ჟურნალს.
Clear selection
D.21. სწავლების დროს პროგრამის განმახორციელებელი პირი სისტემატურად ავსებს სტუდენტის ჟურნალს.
Clear selection
D.22. საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი/სდს ინსტრუქტორი ზედმიწევნით გვიხსნის ტექნიკის გამოყენების წესებს.
Clear selection
D.23. საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე/პსდ პარტნიორ პრაქტიკის ობიექტზე გაეცანით თუ არა საწარმოს/ორგანიზაციის შინაგანაწესს/უსაფრთხოების წესებს?
Clear selection
D.23.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ მიზეზი
D.24. საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე/პსდ პარტნიორ პრაქტიკის ობიექტზე ხდება თუ არა თუ არა საწარმოს/ორგანიზაციის შინაგანაწესის/უსაფრთხოების ნორმების დაცვა?
Clear selection
D.34. იცავთ თუ არა სასწავლო პროცესის დროს მასალებისა (გამოყენებული პროდუქტები, ქიმიური მასალები, სამედიცინო ინვენტარი და ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები და სხვა) და ნედლეულის შენახვის, გამოყენებისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესებს?
Clear selection
D.35. სასწავლო პრაქტიკა უფრო მეტ პრაქტიკულ კომპონენტს უნდა მოიცავდეს.
Clear selection
E.ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შესახებ
E.1 სასწავლო რესურსები/სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები ჩემთვის ხელმისაწვდომია.
Clear selection
E.1.1 (თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 – „ნაწილობრივ გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით)განმარტეთ
E.2. სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები მთელი ჯგუფისათვის საკმარისია (მოდულის სწავლებისათვის).
Clear selection
E.2.1 (თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 – „ნაწილობრივ გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით)განმარტეთ
E.3 . სასწავლო აუდიტორიები (ლაბორატორიები, სახელოსნოები) მოდულის მიზნების შესაბამისადაა აღჭურვილი.
Clear selection
E.3.1 (თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 – „ნაწილობრივ გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით)განმარტეთ
E.4 . სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალა-ნედლეული (მაგ: ქაღალდი, სამშენებლო მასალა, ქიმიური ნივთიერებები, ძაფი, ქსოვილი და სხვა) საკონტაქტო საათის პერიოდში მთელი ჯგუფისათვის საკმარისია
Clear selection
E.4.1 (თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 – „ნაწილობრივ გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით)განმარტეთ
E.5 . პრაქტიკის ობიექტზე /ორგანიზაციაში საწარმოო პრაქტიკის/სწავლის დროს ვიყენებთ ყველა იმ მანქანა- დანადგარს, სამუშაო იარაღსა თუ ტექნიკურ აღჭურვილობას, რაც გათვალისწინებულია მოდულით.
Clear selection
E.6 . მიუთითეთ კონკრეტული მასალა ინვენტარი, რომელიც მითითებული იყო ამა თუ იმ მოდულში და სწავლების დროს არ მომხდარა მისი გამოყენება
F. სასწავლო პროცესის ორგანიზება და შედეგების დადასტურება/ შეფასება
F.1. კურსის განმავლობაში რამდენად ხშირად აცდენდით გაკვეთილებს?
Clear selection
F.1.1 თუკი კითხვაში F.1 შემოხაზეთ კოდი - „3“ ან „4“ გთხოვთ, დააკონკრეტეთ მიზეზი
F.2. კურსის განმავლობაში, რამდენჯერ გააცდინეთ პრაქტიკული მეცადინეობა?
Clear selection
F.2.1 თუკი კითხვაში F.2. შემოხაზეთ კოდი - „3“ ან „4“ გთხოვთ, დააკონკრეტეთ მიზეზი
F.3. საწარმოო პრაქტიკა/პრაქტიკული კომპონენტი ხორციელდება მოდულის მიხედვით.
Clear selection
F.4. პრაქტიკის ობიექტზე /ორგანიზაციაში მოდულით გათვალისწინებულ პრაქტიკულ სამუშაოებს ვასრულებთ.
Clear selection
F.5. პრაქტიკის ობიექტზე /ორგანიზაციაში ისეთი სამუშაოების შესრულება მიწევს, რომელთა შესრულებაც მე, როგორც სტუდენტს არ მევალება.
Clear selection
F.5.1 თუკი კითხვაში F.5 შემოხაზეთ კოდი - „1“ ან „2“ გთხოვთ მიუთითოთ რა დავალებებს გულისხმობთ, დააკონკრეტეთ მინიმუმ ერთი შემთხვევა
F.6. პროგრამის განმახორციელებელი პირი წინასწარ გვაცნობს/გვიხსნის თუ როგორ მოხდება სტუდენტის მიერ მიღწეული შედეგების დადასტურება/შეფასება.
Clear selection
F.6.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ”, გთხოვთ დააკონკრეტოთ
F.7. მოდულით გათვალისწინებული შედეგების დადასტურება შესრულების კრიტერიუმების თანახმად ხორციელდება.
Clear selection
F.7.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ”, გთხოვთ დააკონკრეტოთ
F.8. შედეგების დადასტურება მოხდა ზერელედ.
Clear selection
F.8.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ”, გთხოვთ დააკონკრეტოთ
F.9. თქვენი აზრით კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების სისტემა აკმაყოფილებდა თუ არა ცხრილში მოცემულ სტანდარტებს. თითო სტანდარტისათვის შემოხაზეთ თითო პასუხი
დიახ
არა
არვიცი/უარი
ვალიდური
სანდო
მოქნილი
მარტივი
გამჭვირვალე
სამართლიანი
Clear selection
F.10. თქვენი აზრით შედეგის დადასტურები/შეფასებისათვის განკუთვნილი დრო საკმარისი იყო თუ არა?
Clear selection
F.11. აღნიშნეთ საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულებიდან რომელი შედეგის/შედეგების დადასტურება გაგიჭირდათ (ჩამოთვალეთ სამი ყველაზე რთული შედეგი, დაალაგეთ სირთულის მიხედვით. 1 ყველაზე რთული, 2 საშუალოდ რთული 3 - რთული)
G. ინფორმაცია თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის შესახებ
G.1. გაგაჩნიათ თუ არა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება?
Clear selection
G.1.1 თუკი კითხვაში G.1 შემოხაზეთ კოდი 1 – „დიახ“, გთხოვთ დააკონკრეტოთ
G.1.2 თქვენი სწავლება ხორციელდებოდა/ხორციელდება თუ არა ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამით?
Clear selection
H. ინფორმაცია პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ
H.1. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და/ან შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებებში?
Clear selection
H.2. სწავლების პერიოდში თუ გქონიათ რაიმე პროექტის განხორციელების სურვილი?
Clear selection
H.3. ვის მიმართეთ აღნიშნული პროექტის განხორციელების ინიციატივით?
Clear selection
I. ზოგადი ინფორმაცია ინფრასტურქტურის შესახებ
I.1. გისარგებლიათ თუ არა სამედიცინო კაბინეტის მომსახურებით?
Clear selection
I.2. გთხოვთ, შესაფასეთ თქვენი სასწავლებლის ექთანი
Clear selection
I.2.1. ხდება თუ არა ზამთრის პერიოდში საგანმანათლებლო დაწესებულების გათბობა?
Clear selection
I.2.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი "3 ", გთხოვთ განმარტოთ
I.3. დაცული არის თუ არა თქვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სანიტარული ნორმები?
Clear selection
J. თუკი გსურთ ისეთი აზრის დაფიქსირება, რომელიც ზემოთ არც ერთ კითხვაში არ გაჟღერდა, გთხოვთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება/შენიშვნა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ზოგადად პროფესიული განათლების შესახებ.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy