รางวัลระดับชาติ "รางวัล สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น" “คุณภาพ คุณธรรม ตามแนวคิด TNI Core Value” กึ่งทศวรรษ HRJ เปิดบ้าน “ศาสตร์การบริหารจัดการคนและงานสไตล์ญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ” รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน และโล่เกียรติยศองค์กรต้นสังกัด ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รางวัลเงินสด และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ารางวัล 390,000 บาท (Link TNI Core Value https://www.youtube.com/watch?v=jwjswQa0M90&list=PLGLz8hRLZDBKjwsc30Z5FQXVHJlA5AEiH)
1. การทำงานและหรือการพัฒนาตนเอง ตาม TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น 16 รางวัล นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 7 นาที

1.1 ประเภท สายวิชาชีพ “HR ดีเด่น” และด้านการทำงาน ตาม TNI Core Value
1.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น”ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value”ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท (รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นบุคคล ทำงานสายบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่องในองค์กรต้นสังกัด และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. มีหนังสือรับรองผู้สมัครเข้าประกวด ว่ามีแนวทางการทำงาน ตามแนวคิด TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ของกรรมการผู้จัดการต้นสังกัด พร้อมประทับตราองค์กรต้นสังกัด
3. องค์กรต้นสังกัด ต้องยินยอมให้คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เข้าพบกรรมการผู้จัดการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ต้องการข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ก่อนการตัดสินผลการประกวด
4. มีบุคลากรต่างหน่วยงานของผู้สมัคร ในองค์กรต้นสังกัด 10 ท่าน ให้คำรับรองผ่านคลิปวีดี พร้อมให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล
5. ผู้สมัครฯ ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ประวัติโดยย่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชน/หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองของผู้รับรอง 10 ท่าน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
6. ผลงานคลิปวีดีโอมีความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยช่วงต้นคลิปวีดีผลงาน ต้องแสดงชื่อ-สกุล-องค์กรต้นสังกัด-ตำแหน่ง-อายุงานของเจ้าของผลงาน และตอนท้ายคลิปวีดีโอต้องแสดงภาพถ่ายผู้รับรอง-ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง 10 ท่าน จัดส่งคลิปวีดีโอในทุกรูปแบบที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 5 หากคลิปวีดีโอไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
9. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
10. คณะกรรมการดำเนินโครงการสามารถยกเลิกรางวัลได้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามสายวิชาชีพที่สร้างความเสื่อมเสีย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
11. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด1.2 ประเภท สายวิชาชีพ “นักบัญชี ดีเด่น” และด้านการทำงาน ตาม TNI Core Value
1.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น”ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value”ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นบุคคล ทำงานสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่องในองค์กรต้นสังกัด และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. มีหนังสือรับรองผู้สมัครเข้าประกวด ว่ามีแนวทางการทำงาน ตามแนวคิด TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ของกรรมการผู้จัดการต้นสังกัด พร้อมประทับตราองค์กรต้นสังกัด
3. องค์กรต้นสังกัด ต้องยินยอมให้คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เข้าพบกรรมการผู้จัดการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ต้องการข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ก่อนการตัดสินผลการประกวด
4. มีบุคลากรต่างหน่วยงานของผู้สมัคร ในองค์กรต้นสังกัด 10 ท่าน ให้คำรับรองผ่านคลิปวีดี พร้อมให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล
5. ผู้สมัครฯ ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ประวัติโดยย่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชน/หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองของผู้รับรอง 10 ท่าน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
6. ผลงานคลิปวีดีโอมีความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยช่วงต้นคลิปวีดีผลงาน ต้องแสดงชื่อ-สกุล-องค์กรต้นสังกัด-ตำแหน่ง-อายุงานของเจ้าของผลงาน และตอนท้ายคลิปวีดีโอต้องแสดงภาพถ่ายผู้รับรอง-ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง 10 ท่าน จัดส่งคลิปวีดีโอในทุกรูปแบบที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 5 หากคลิปวีดีโอไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
9. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
10. คณะกรรมการดำเนินโครงการสามารถยกเลิกรางวัลได้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามสายวิชาชีพที่สร้างความเสื่อมเสีย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
11. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด1.3 ประเภท “ครู ดีเด่น” ระดับมัธยมปลาย ด้านการทำงาน ตาม TNI Core Value
1.3.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย สำหรับองค์กรต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
บุคลากรต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.3.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นบุคคล ทำงานสายงาน “ครู” ระดับมัธยมปลาย ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่องในโรงเรียนต้นสังกัด และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. มีหนังสือรับรองผู้สมัครเข้าประกวด ว่ามีแนวทางการทำงาน ตามแนวคิด TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ของผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมประทับตราโรงเรียนต้นสังกัด
3. โรงเรียนต้นสังกัด ต้องยินยอมให้คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ต้องการข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ก่อนการตัดสินผลการประกวด
4. มีบุคลากรต่างหน่วยงานของผู้สมัคร ในโรงเรียนต้นสังกัด 10 ท่าน ให้คำรับรองผ่านคลิปวีดี พร้อมให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล
5. ผู้สมัครฯ ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ประวัติโดยย่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชน/หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองของผู้รับรอง 10 ท่าน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
6. ผลงานคลิปวีดีโอมีความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยช่วงต้นคลิปวีดีผลงาน ต้องแสดงชื่อ-สกุล-โรงเรียนต้นสังกัด-ตำแหน่ง-อายุงานของเจ้าของผลงาน และตอนท้ายคลิปวีดีโอต้องแสดงภาพถ่ายผู้รับรอง-ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง 10 ท่าน จัดส่งคลิปวีดีโอในทุกรูปแบบที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 5 หากคลิปวีดีโอไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
9. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
10. คณะกรรมการดำเนินโครงการสามารถยกเลิกรางวัลได้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามสายวิชาชีพที่สร้างความเสื่อมเสีย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
11. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด1.4 ประเภท “นักเรียน ดีเด่น”ระดับมัธยมปลายด้านการพัฒนาตนเอง ตาม TNI Core Value
1.4.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ นายก สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
1.4.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
รูปแบบ คลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที up-load Youtube ชื่อ HRJ@TNI . การทำงานและหรือการพัฒนาตนเอง ตาม TNI Core Value ชื่อ-สกุล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นนักเรียน ระดับมัธยมปลายทุกชั้นปี และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. มีหนังสือรับรองผู้สมัครเข้าประกวด ว่ามีแนวทางการพัฒนาตัวเอง ตามแนวคิด TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ของผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมประทับตราโรงเรียนต้นสังกัด
3. โรงเรียนต้นสังกัด ต้องยินยอมให้คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ต้องการข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ก่อนการตัดสินผลการประกวด
4. มีนักเรียนหรือบุคลากรต่างหน่วยงานของผู้สัมัคร ในโรงเรียนต้นสังกัด 10 ท่าน ให้คำรับรองผ่านคลิปวีดี พร้อมให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล
5. ผู้สมัครฯ ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ประวัติโดยย่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชน/มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัดว่ากำลังศึกษาอยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองของผู้รับรอง 10 ท่าน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
6. ผลงานคลิปวีดีโอมีความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยช่วงต้นคลิปวีดีผลงาน ต้องแสดงชื่อ-สกุล-โรงเรียนต้นสังกัด-ชั้นปีของเจ้าของผลงาน และตอนท้ายคลิปวีดีโอต้องแสดงภาพถ่ายผู้รับรอง-ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง 10 ท่าน จัดส่งคลิปวีดีโอในทุกรูปแบบที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 5 หากคลิปวีดีโอไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
9. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
10. คณะกรรมการดำเนินโครงการสามารถยกเลิกรางวัลได้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามสายวิชาชีพที่สร้างความเสื่อมเสีย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
11. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด2. ประกวดโลโก้ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น รวม 8 รางวัล ไฟล์นามสกุล jpg

2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป ออกแบบตาม TNI Core Value
2.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ระหว่างการประสาน) สำหรับเจ้าของผลงาน
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น”ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับเจ้าของผลงาน
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value”ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับองค์กรต้นสังกัด
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นบุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ไม่กำหนดอายุ และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. ผลงานโลโก้ต้องดำเนินที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามกรอบ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น มีการอธิบายความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน โดยไฟล์ต้องเป็นนามสกุล jpg เท่านั้น
3. เจ้าของผลงานเข้าประกวด ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
4. ผลงานโลโก้ ต้องแสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่-โทรศัพท์-อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน จัดส่งผลงานที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 3 หากผลงานไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จะขอยกเลิกรางวัลที่ได้ โดยไม่มีข้อยกเวันใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
7. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด2.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ออกแบบตาม TNI Core Value
2.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.2.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นนักเรียน ระดับมัธยมปลายทุกชั้นปี และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. ผลงานโลโก้ต้องดำเนินที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามกรอบ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น มีการอธิบายความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน โดยไฟล์ต้องเป็นนามสกุล jpg เท่านั้น
3. เจ้าของผลงานเข้าประกวด ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชน มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัดว่ากำลังศึกษาอยู่ และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
4. ผลงานโลโก้ ต้องแสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่-โทรศัพท์-อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน จัดส่งผลงานที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 3 หากผลงานไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จะขอยกเลิกรางวัลที่ได้ โดยไม่มีข้อยกเวันใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
7. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด3. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น รวม 8 รางวัล นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

3.1 ประเภทบุคคลทั่วไป คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” ไม่เกิน 3 นาที
3.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ระหว่างการประสาน) สำหรับเจ้าของผลงาน
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น”ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
3.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับเจ้าของผลงาน
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value”ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท (รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
3.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับองค์กรต้นสังกัด
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
3.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นบุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ไม่กำหนดอายุ และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาไทย ต้องดำเนินที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามกรอบ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ครบสมบูรณ์
3. เจ้าของผลงานเข้าประกวด ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
4. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาไทย ต้องแสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่-โทรศัพท์-อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน จัดส่งผลงานที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 3 หากผลงานไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จะขอยกเลิกรางวัลที่ได้ โดยไม่มีข้อยกเวันใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
7. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด3.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมปลาย คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 นาที
3.2.1 โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
3.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
3.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
3.2.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นนักเรียน ระดับมัธยมปลายทุกชั้นปี และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาไทย ต้องดำเนินที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามกรอบ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ครบสมบูรณ์
3. เจ้าของผลงานเข้าประกวด ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชน มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัดว่ากำลังศึกษาอยู่ และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
4. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาไทย ต้องแสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่-โทรศัพท์-อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน จัดส่งผลงานที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 3 หากผลงานไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จะขอยกเลิกรางวัลที่ได้ โดยไม่มีข้อยกเวันใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
7. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด4. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น รวม 8 รางวัล นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

4.1 ประเภทบุคคลทั่วไป คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” ไม่เกิน 3 นาที
4.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน
โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ระหว่างการประสาน) สำหรับเจ้าของผลงาน
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น”ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
4.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับเจ้าของผลงาน
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value”ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
4.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับองค์กรต้นสังกัด
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
4.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นบุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ไม่กำหนดอายุ และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ต้องดำเนินที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามกรอบ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ครบสมบูรณ์
3. เจ้าของผลงานเข้าประกวด ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชน และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
4. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ต้องแสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่-โทรศัพท์-อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน จัดส่งผลงานที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 3 หากผลงานไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จะขอยกเลิกรางวัลที่ได้ โดยไม่มีข้อยกเวันใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
7. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด


4.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมปลาย คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 นาที
4.2.1 โล่เกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 10 ท่าน (รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 15,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
4.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 5 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 7,500 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
4.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เกียรติยศ ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนต้นสังกัด
นักเรียนต้นสังกัดเข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน จำนวน 2 ท่าน(รวมผู้ได้รับรางวัล) มูลค่า 3,000 บาท(รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
4.2.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value” ฟรี 1 วัน มูลค่า 1,500 บาท (รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดและเงื่อนไข
1. เป็นนักเรียน ระดับมัธยมปลายทุกชั้นปี และยินยอมให้เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร้องขอ
2. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ต้องดำเนินที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามกรอบ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ครบสมบูรณ์
3. เจ้าของผลงานเข้าประกวด ต้องลงนามพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชน มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัดว่ากำลังศึกษาอยู่ และหรือเอกสาร สนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ดำเนินการให้อยู่ใน Folder โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เป็นชื่อ Folder และนำส่งที่อีเมล์ oeb@tni.ac.th ส่งถึง ดร.เอิบ พงบุหงอ
4. ผลงานสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ต้องแสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่-โทรศัพท์-อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน จัดส่งผลงานที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ มาพร้อมเอกสารตามข้อ 3 หากผลงานไม่สามารถเปิดแสดงให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาได้ จะไม่มีการติดตาม ถือว่าผลงานนี้ไม่ผ่านการประกวด จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นผลงานที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จะขอยกเลิกรางวัลที่ได้ โดยไม่มีข้อยกเวันใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิของผู้ดำเนินโครงการฯ ที่สามารถนำไปใช้ในวาระโอกาสต่างๆ ได้
7. ผู้ชนะการประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในวันเดินทางมารับรางวัลและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ร่วมดำเนินโครงการ
1. สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
2. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
3. สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก
4. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) หลักสูตรบัญชี (AC) และหลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
องค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและโครงการในครั้งนี้ ร้านร่วมสร้างบุญ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์


กำหนดการ
1. วันส่งผลงานเข้าประกวด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 10 มีนาคม 2563
2. วันพิจารณาตัดสินผลงาน ที่เข้าประกวด
วันที่ 11 มีนาคม – 20 มีนาคม 2563
3. ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวด
วันที่ 22 มีนาคม 2563
4. พิธีมอบรางวัล/กิจกรรม“เปิดบ้านศาสตร์การบริหารจัดการคนและงานสไตล์ญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ”
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น.
5. กิจกรรม “ค่ายผู้นำสไตล์ญี่ปุ่น TNI Core Value”
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:30 น.
6. สถานที่: ห้อง E 601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ


คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ส.รุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2760 อีเมล์ rujarin@tni.ac.th
Email address *
ชื่อ-สกุล /ชื่อบริษัท/ชื่อโรงเรียน /
Your answer
กำลังทำงานในสายอาชีพ
ตำแหน่งในองค์กร/หรือโรงเรียนต้นสังกัด
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมล์
Your answer
สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. การทำงานและหรือการพัฒนาตนเอง ตาม TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น
2. ประกวดโลโก้ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ไฟล์นามสกุล jpg
3. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น
4. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดขอรับรอง
6. ยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
7. บุคคลที่ยืนยันตามเงื่อนไขของการประกวดมีจำนวน 10 ท่านพร้อมตำแหน่ง เบอร์โทร-อีเมล์ ดังนี้
Your answer
8. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของข้าพเจ้า
10 ข้าพเจ้าพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการร้องขอจากคณะกรรมการดำเนินโครงการภายในเวลาที่กำหนด
11. องค์กรต้นสังกัดพร้อมอำนวยความสะดวกหากมีการร้องขอเข้าตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
12. ข้าพเจ้าพร้อมยอมรับผลการตัดสิน จากคณะกรรมการตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง
13. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน
14. ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการยกเลิกรางวัล หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อศักดิ์และศรีของรางวัลนี้
15. ทราบข่าวการดำเนินโครงการประกวดช่องทางใด *
ขอบคุณองค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และขอบคุณผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
Captionless Image
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Thai-Nichi Institute of Technology. Report Abuse