แบบทดสอบด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
1. โปรดใช้ gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร
2. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เนื้อหาจากคู่มือวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4. หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ที่ได้ระบุไว้
5. แบบทดสอบนี้พัฒนาโดย ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ scoutwetee@gmail.com
Email address *
ชื่อ-นามสกุล (เช่น ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ เป็นต้น) *
สถานภาพ *
สถานศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด (เช่น โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง เป็นต้น) *
1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) *
1 point
2. คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานและควบคุมพรรคการเมืองในเรื่องใด *
1 point
3. การเมืองในข้อใด หมายถึง การที่ประชาชนแสดงออกและรักษาสิทธิของตนด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง *
1 point
4. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเลือกตั้ง *
1 point
5. เอกสารหรือหลักฐานใด ไม่สามารถใช้ในการแสดงตนเพื่อเลือกตั้งได้ *
1 point
6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง *
1 point
7. การลงคะแนนเลือกตั้งข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง *
1 point
8. ผู้สมัครคนใด กกต. ควรให้ใบแดง *
1 point
9. ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น *
1 point
10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์แบบแบ่งเขตของไทยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใด *
1 point
11. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบบใดเป็นการสื่อสารแบบ Two-way communication *
1 point
12. ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดน้อยที่สุด *
1 point
13. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตั้งหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย *
1 point
14. ข้อใดไม่ใช่วิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. *
1 point
15. เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. ในภาพ คือวิชาพิเศษตามข้อใด *
1 point
Captionless Image
16. การดำเนินงานเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. ในสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้กี่แบบ *
1 point
17. การมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือที่ผ่านการทดสอบ สอดคล้องกับหลักการสำคัญของการลูกเสือในข้อใด *
1 point
18. บุคคลใดไม่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 *
1 point
19. ครั้งล่าสุดที่ลูกเสืออาสา กกต. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป คือวันที่เท่าใด *
1 point
20. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งล่าสุดพบว่าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครมีทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy