แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.mahidol.ac.th

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th/ เพื่อจะนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์ “บัณฑิตวิทยาลัย”

  1. ภาพรวมของการออกแบบเว็บไซต์สวยงาม น่าสนใจ
  2. ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย ถูกต้องเหมาะสม
  3. ข้อมูลในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน ค้นหาได้ง่าย
  4. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question