แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คำชี้แจง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน โดยกรอกข้อความหรือเลือกตอบข้อที่ดำเนินการตามความเป็นจริง
1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา *
Your answer
2. มีโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 121 คน) จำนวน *
Your answer
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบ DLTV จำนวน *
Your answer
4. โรงเรียนได้นำนักเรียนมาเรียนคละชั้นในการจัดการการเรียนการสอน DLTV หรือไม่ *
(ข้อ 4 ถ้ามี) มีโรงเรียนนำนักเรียนมาเรียนคละชั้นในการจัดการการเรียนการสอน DLTV จำนวนกี่โรงเรียน
Your answer
(ข้อ 4 ถ้ามี) เหตุผลที่ต้องจัดเรียนคละชั้น
Your answer
5. โรงเรียนติดตั้งจอทีวีสูงกว่าระดับสายตามาก ทำให้นักเรียนต้องแหงนดูทีวี หรือไม่ *
(ข้อ 5 ถ้ามี) มีโรงเรียนติดตั้งจอทีวีสูงกว่าระดับสายตามาก ทำให้นักเรียนต้องแหงนดูทีวี จำนวนกี่โรงเรียน
Your answer
(ข้อ 5 ถ้ามี) มีโรงเรียนติดตั้งจอทีวีสูงกว่าระดับสายตามาก ทำให้นักเรียนต้องแหงนดูทีวี มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
Your answer
6. โรงเรียนนำนักเรียน 2 ห้อง มารวมไว้ในห้องเดียวกันหรือไม่ กรณีเกิดเสียงรบกวนระหว่างดำเนินการเรียนการสอน มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร *
(ข้อ ถ้ามี) มีโรงเรียนนำนักเรียน 2 ห้อง มารวมไว้ในห้องเดียวกัน จำนวนกี่โรงเรียน
Your answer
(ข้อ 6 ถ้ามี) โรงเรียนนำนักเรียน 2 ห้อง มารวมไว้ในห้องเดียวกัน กรณีเกิดเสียงรบกวนระหว่างดำเนินการเรียนการสอน มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
Your answer
7. โรงเรียนจัดห้องเรียนแล้วมีแสงสว่างเข้ามาทางประตู หน้าต่าง ส่งผลให้นักเรียนเห็นภาพทีวีไม่ชัดเจนหรือไม่ และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร *
(ข้อ 7 ถ้ามี) มีโรงเรียนจัดห้องเรียนแล้วมีแสงสว่างเข้ามาทางประตู หน้าต่าง ส่งผลให้นักเรียนเห็นภาพทีวีไม่ชัดเจน จำนวนกี่โรงเรียน
Your answer
(ข้อ 7 ถ้ามี) โรงเรียนจัดห้องเรียนแล้วมีแสงสว่างเข้ามาทางประตู หน้าต่าง ส่งผลให้นักเรียนเห็นภาพทีวีไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
Your answer
8. โรงเรียนมีทีวีรับสัญญาณจาก ภาพ เสียง ไม่ชัดเจนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร *
(ข้อ 8 ถ้ามี) มีโรงเรียนมีทีวีรับสัญญาณจาก ภาพ เสียง ไม่ชัดเจน จำนวนกี่โรงเรียน
Your answer
(ข้อ 8 ถ้ามี) โรงเรียนมีทีวีรับสัญญาณจาก ภาพ เสียง ไม่ชัดเจน มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
Your answer
9. กรณีครูผู้สอน เปิดทีวีแล้วไปปฏิบัติกิจกรรมอื่น หากนักเรียนมีข้อสงสัย ต้องซักถาม หรือนักเรียนปลายทางเรียนไม่ทัน โรงเรียนต้นทางมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร *
Your answer
10. จากข้อคำถาม 4-9 มีข้อใดที่ได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้อใดที่ยังไม่ได้ แก้ปัญหา
แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ข้อ *
Your answer
กำลังดำเนินการแก้ไข ได้แก่ข้อ ................และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่................ *
Your answer
ยังไม่ได้แก้ไขปัญหา ได้แก่ข้อ............................... และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ .................... *
Your answer
11. ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service