Youth-Leader Training Camp Evaluation - Đánh Giá Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng
To best plan and coordinate future training camps, the Organizing and Training Committee request your (participants only) constructive feedback to your overall training camp experience (lessons, activities, etc...). All responses are anonymous.

Organizing Committee - Training Committee

--- --- --

Để Ban Tổ Chức và Ban Huấn Luyện có thể lo cho những sa mạc trong tương lai chu đáo hơn, xin quý Sa Mạc Sinh (only) góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm tại sa mạc (bài khóa, sinh hoạt, v.v...). Những câu trả lời sẽ được giữ bảo mật và vô danh.

Ban Tổ Chức - Ban Huấn Luyện

Name of the Training Camp attended/Tên Sa Mạc mới tham dự: *
Your answer
Level of Training Camp attended/Cấp sa mạc mới tham dự: *
Dates of Training Camp attended/Ngày tháng năm Sa Mạc mới tham dự: *
MM
/
DD
/
YYYY
Name of the Camp Master/Tên Sa Mạc Trưởng: *
Your answer
Please share your overall experience at this training camp. Xin chia sẻ những cảm nghĩ chung của quý sa mạc sinh trong sa mạc này.
Your answer
What will you do differently to practice your faith after this training camp? Sau sa mạc này, quý Sa Mạc Sinh sẽ có những thay đổi gì để sống đức tin của mình?
Your answer
What will you do differently with regards to activities and administration at your Chapter after this training camp? Sau sa mạc này, quý Sa Mạc Sinh sẽ có những thay đổi gì về cách sinh hoạt và tổ chức tại Đoàn của mình?
Your answer
Which lesson/s stood out most in a positive way for you and why? Khóa nào bạn thấy nổi bật nhất và nguyên do tại sao?
Your answer
Which lesson/s did not resonate well with you and why? Khóa nào bạn cảm thấy không vừa lòng mấy và tại sao?
Your answer
What recommendations would recommend to the Organizing Committee and Training Committee to improve this training camp? Quý Sa Mạc Sinh có những góp ý gì gởi đến Ban Tổ Chức và Ban Huấn Luyện để gia tăng sự thành công của sa mạc này?
Your answer
How much did your knowledge improve after this training camp? Bạn cảm thấy kiến thức của bạn gia tăng được bao nhiêu sau sa mạc này?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service