Zgłoszenia Podopiecznych – Klinika Matmy
Nasi Wolontariusze – uczniowie szkół średnich, studenci i nauczyciele – z przyjemnością udzielą Wam pomocy w nauce matematyki, informatyki, fizyki i ew. innych przedmiotów, przeprowadzając z Wami indywidualne lekcje (korepetycje) on-line.

Będziemy Was kontaktować z osobami z Wolontariuszami po weryfikacji Waszego statusu jako dzieci pracowników Systemu Opieki Zdrowotnej.

Zapraszamy do rejestracji!
Email address *
Imię *
Nazwisko *
Nazwa szkoły *
Miejscowość *
Województwo *
Typ szkoły *
Która klasa? *
Profil klasy
Numer telefonu
Telefonicznie będziemy kontaktować się z Tobą tylko w pilnych sprawach.
Link do profilu na FB
Podanie linku do profilu na Facebook'u ułatwi nam nawiązanie kontaktu z Tobą i powiązanie Cię z Twoimi tutorami. Jest to adres strony internetowej, który pojawia się, jak wchodzisz na swój profil na FB.
Z jakich dziedzin potrzebujesz pomocy? *
Zaznacz dziedziny, w których czujesz, że najbardziej potrzebujesz pomocy!
Required
Opisz swoje potrzeby, nad czym w szczególności chciał(a)byś popracować
Jesteś dzieckiem...? *
Na potrzeby weryfikacji – podaj imię i nazwisko swojego rodzica oraz nazwę i adres placówki Służby Zdrowia, w której pracuje *
W jaki sposób chciałbyś komunikować się z naszymi Wolontariuszami? *
Required
Inne uwagi, pytania, wątpliwości
Zgoda rodziców (zaznacza rodzic jeśli Podopieczny nie jest pełnoletni)
Twoje dane osobowe są bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że podanie przez Ciebie swoich danych osobowych miało charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość wpisać Cię na listę podopiecznych programu Klinika Matmy. Administratorami Twoich danych osobowych są: 1) Fundacja Ivy Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 4/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000471847, NIP 7010390785, 2) Ivy Consultants Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 4 lok. 1, kod pocztowy: 00-590), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000744818, NIP 7010841472, kapitał zakładowy: pięć tysięcy złotych.W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się na adresy pocztowe jw., a także drogą e-mail: tymon.radzik@ivypoland.pl (e-mail wspólny dla obydwu Administratorów). Twoje dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu koordynowania i wsparcia programu Klinika Matmy, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/-aś poprzez wyraźne działanie (wysłanie formularza z żądaniem umieszczenia na liście podopiecznych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcami danych mogą być wybrani kontrahenci Administratorów, w szczególności świadczący na rzecz Administratorów usługi administracyjne (np. operator hostingu). Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, gdy zapewniony jest należyty standard bezpieczeństwa (np. program Tarcza Prywatności zatwierdzony przez Komisję Europejską).Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom niż wyżej wskazano, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez nas zbiorach przez okres koordynowania i wsparcia programu Klinika Matmy, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez nas wyłącznie w celach archiwalnych, sprawozdawczych oraz statystycznych, a także dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia: żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora, prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
Clear selection
Przetwarzanie danych osobowych
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy