Dohoda o plnomocenstve_kúpa / predaj nehnuteľnosti
vyplňte správne nižšie uvedené údaje, budeme Vás kontaktovať za účelom overenia pravosti údajov v dohode a dohodnutia termínu podpísania pred notárom.

www.notartrnava.sk
mobil : 0905 22 33 14
Splnomocniteľ *
Údaje splnomocniteľa *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika), číslo platného dokladu totožnosti
Prejav vôle splnomocniteľa *
Údaje splnomocnenca *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika), číslo platného dokladu totožnosti
Ako písať údaje o nehnuteľnostiach
Nehnuteľnosť / -i *
Uveďte bližší opis nehnuteľnosti. Príklad_skopírujte a doplňte tento text : Nehnuteľnosti - katastrálne územie Trnava, List vlastníctva číslo : ..., Stavba : Rodinný dom súpisné číslo ... postavený na parcele číslo : ..., parcela registra "C" číslo : ..., druh : zastavaná plocha a nádvorie, výmera : ... m2, spoluvlastnícky podiel : 1/1 alebo Nehnuteľnosti - katastrálne územie ..., byt číslo ... na ... . p. v bytovom dome súpisné číslo : ... na parcele registra „C“ číslo ..., vo vchode : ... (ďalej len „bytový dom“), podiel k bytu : 1/1 a k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel vo veľkosti .../... - in na : spoločných častiach domu (opísať z titulu nadobudnutia) a spoločných zariadeniach domu (opísať z titulu nadobudnutia) a na pozemku / och registra ,,C“ : parcela číslo ..., druh: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ... m2 a parcela číslo ..., druh: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ... m2
Rozsah plnomocenstva *
určite rozsah plnomocenstva
Required
Doplňte rozsah plnomocenstva
nepovinná náležitosť
Časový rozsah plnomocenstva *
uveďte časový rozsah plnomocenstva
Dátum ukončenia plnomocenstva
uveďte presný dátum v prípade, ak udeľujete plnomocenstvo na dobu určitú
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto uzatvorenia dohody *
Dátum uzatvorenia dohody
uveďte navrhovaný dátum uzatvorenia dohody
MM
/
DD
/
YYYY
Podpisy *
Mobil / Telefón *
uveďte Váš mobil / telefón, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Email *
uveďte Váš email, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy