Udělal(a) bys přijímačky z CHEMIE? Vyzkoušej si to nanečisto.
Při řešení se Vám bude hodit papír, tužka a kalkulačka!
Zvládnutí testu nezakládá žádné právo na přijetí ke studiu na Přírodovědeckou fakultu UK. Jedná se o test z modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie na PřF UK. https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/chemie
Mangananový anion v kyselém prostředí rychle disproporcionuje. Doplňte chybějící údaje do následujícího schématu a vyberte správné tvrzení.: *
4 points
Captionless Image
Kolik je nerozvětvených alkenů, které jsou konstitučními izomery 2-methylbut-2-enu? *
3 points
Který kov bude reagovat s roztokem kyseliny nebo soli naznačeným způsobem? (Standardní redox potenciály ve voltech jsou: Ag+/Ag: +0,8; Cu2+/Cu: +0,34; H+/H2: 0; Sn2+/Sn: –0,14; Ni2+/Ni: –0,25; Zn2+/Zn: –0,76; Mg2+/Mg: –2,37) *
3 points
Vodík pro meteorologické balony je často získáván reakcí tuhého hydridu vápenatého s vodou. Určete, kolik molů hydridu vápenatého je zapotřebí ke získání 24 molů vodíku. *
4 points
Při výrobě amoniaku Haberovou-Boschovou metodou se v systému ustaví rovnováha. Které tvrzení o rovnováze je správné? *
3 points
Captionless Image
Kysele katalyzovanou reakcí karbonylových sloučenin s alkoholy vznikají: *
2 points
Vypočítejte objem kyslíku (v dm3), který je potřeba k úplnému spálení (vzniká oxid uhličitý a voda) 18 g pentanu při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa. [Ar(H) = 1; Ar(C) = 12; Ar(O) = 16] *
6 points
Doplňte výchozí látku (A) a produkt (B) reakční rovnice. *
3 points
Captionless Image
Mějme úsek DNA s molekulovou hmotností 360 000 g/mol. Kolik aminokyselin může maximálně mít polypeptidový řetězec proteinu která je podle něj tvořen, je-li průměrná molekulová hmotnost nukleotidu 300 g/mol? *
3 points
Elementární analýzou bylo zjištěno, že sloučenina obsahuje 38,7 % C, 9,7 % H a kyslík. Její relativní molekulová hmotnost je 62. Jaký je její souhrnný vzorec? *
6 points
Submit
This form was created inside of PřF UK. Report Abuse