BIZILABE ikasturteko 'IZAN ASMATZAILE ETA IKERTZAILE' programa/programa 'IZAN ASMATZAILE ETA IKERTZAILE' de BIZILABE para el curso escolar
2020-2021 ikasturtean asmatzaile eta ikertzaile izateko ikasturte osoko programa
- NOIZ: astelehena, asteartea edo asteazkena, adinaren arabera aukeratzeko
- ADINA eta ORDUTEGIA:
10-12 urte bitarteko neska-mutilentzako aukera:
- Astelehena 17:00 - 18:30 edo 18:30-20:00
- Asteartea 17:00 - 18:30
13-14 urte bitarteko neska-mutilentzat aukera:
- Asteartea 18:30 - 20:00
- Asteazkena 17:00 - 18:30
15-17 urte bitarteko neska-mutilak:
- Asteazkena 18:30 - 20:00
- IRAUPENA: 2020ko irailaren 28tik 2021eko ekainaren 23ra. HASIERA-DATA ATZERATU EGIN DA, ETA URRIAREN 19an, 20an edo 21ean HASIKO DIRA HAUTATUTAKO TXANDAREN ARABERA.
- PREZIOA, HIRUHILEKO ordainketa
- Kuota arrunta: 15 € hiruhileko
- Familia ugaria: 10 € hiruhileko
- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € hiruhileko
Hiru hilez behin egingo da kobraketa: 2020ko urriaren 30ean, 2020ko abenduaren 30ean, 2021ko martxoaren 30ean

OHARRAK. COVID-19k eragindako egoeraren aurrean:
1- aurrez aurreko saioetan, osasun-agintariek unean ezarritako babes-neurri guztiak hartzen dira, eta tailerretan parte hartzen duten gazte eta begiraleak babestuta izango dira.
2- aurrez aurreko saioak egin ezin direnean online izango dira, eta horretarako kit bat emango zaie tailerrean izena eman dutenei. Kit-aren kostua 25 € da, eta lehen kuotarekin batera kobratuko da.


------------------------------------------------------------
Programa 'Izan asmatzaile eta ekintzaile' para crear e investigar en el curso 2020-2021
- CUÁNDO: a elegir, según edad
- EDAD y HORARIOS:
- chicos y chicas de 10 y 12 años, a elegir entre:
- Lunes 17:00 - 18:30 o 18:30 - 20:00
- Martes 17:00 - 18:30
- chicos y chicas de 13 y 14 años, a elegir entre:
- Martes 18:30 - 20:00
- Miércoles 17:00 - 18:30
- chicos y chicas de 15 a 17 años:
- Miércoles 18:30 - 20:00
- DURACIÓN: del 28 de septiembre de 2020 a 23 de junio de 2021
- PRECIO, por TRIMESTRE
- Cuota ordinaria: 15 € por trimestre
- Familia numerosa: 10 € por trimestre
- Renta de Garantía de ingresos (RGI) = 4 € por trimestre

El cobro se realizará trimestralmente: el 30 de octubre de 2020, el 30 de diciembre de 2020, el 30 de marzo de 2021

OBSERVACIONES. Ante la situación provocada por COVID-19:
1- en las sesiones presenciales se toman todas las medidas de protección establecidas en cada momento por las autoridades sanitarias y por lo que jóvenes y monitoras que participen en los talleres estarán protegidos.
2- cuando no se puedan realizar sesiones presenciales, éstas serán online, para lo cual se entregará un kit a los inscritos en el taller. El Kit tiene un coste de 25€ y se cobrará junto con la primera cuota.

Ikasturteko programa 10-12 urte / Programa del curso: 10-12 años
Ikasturteko programa 13-14 urte / Programa del curso: 13-14 años
Ikasturteko programa 15-17 urte / Programa del curso: 15-17 años
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Bilboko Udaleko Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Bilbao comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de Garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kobraketarako k/k aren zenbakia (IBAN) / Número de c/c (IBAN) para realizar el cobro *
Hiru hilez behin egingo da kobraketa, data hauetan: 2020ko irailaren 30ean, 2020ko abenduaren 30ean, 2021ko martxoaren 30ean / El cobro se realizará trimestralmente, en estas fechas: el 30 de septiembre de 2020, el 30 de diciembre de 2020, el 30 de marzo de 2021
Guraso edo tutorearen izena, abizena eta NANa / Nombre, apellidos y DNI del padre, de la madre o tutor/tutora *
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse