แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการ/ หน่วยตรวจ/ หน่วยรับรอง ที่ได้รับการรับรองระบบงาน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ /หน่วยตรวจ /หน่วยรับรอง ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อจะได้นำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. การรับรองหน่วยตรวจ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020
3. การรับรองหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 /17024 / 17065 เป็นต้น

ท่านมีประสบการณ์ใช้บริการ *
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
หน่วยตรวจ
หน่วยรับรอง
ท่านมีประสบการณ์ใช้บริการ
หากท่านมีประเภทกิจการที่ขอรับการรับรองมากกว่า 1 รายการ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถย้อนกลับมากรอกแบบสอบถามเพิ่มอีกครั้ง จนครบทุกประเภทกิจการ
ส่วนที่ 1. ความพึงพอใจ
กรณีท่านไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ สมอ. ข้อเสนอแนะจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ ------------------------------- ระดับความพึงพอใจ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
1.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการรับรองห้องปฏิบัติการ/ หน่วยตรวจ/ หน่วยรับรอง ผ่านสื่อต่างๆ 
2. การจัดฝึกอบรม/ สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการรับรองห้องปฏิบัติการ / หน่วยตรวจ/ หน่วยรับรอง เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17025/ 17020/ 17065 ISO 9001 ISO 14001 เป็นระยะๆ
3. การเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบรับรอง ห้องปฏิบัติการ/ หน่วยตรวจ/ หน่วยรับรอง ที่ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้ง่าย
4. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือความต้องการของผู้รับบริการ
5. หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. มีจรรยาบรรณ และความน่าเชื่อถือในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
6. การกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. ให้มีระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2. ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กร
ประเด็นความพึงพอใจ ------------------------------- ระดับความพึงพอใจ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. สมอ. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
2. สมอ. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. เจ้าหน้าที่ สมอ. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และตามมาตรฐานสากล
ส่วนที่ 3. ความคาดหวังและข้อเสนอแนะ
1. สิ่งที่ท่านคาดหวัง หรือต้องการให้ สมอ. ดำเนินการเพิ่มเติม (โปรดระบุ)
Your answer
2. ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง (โปรดระบุ)
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้
MM
/
DD
/
YYYY
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) ที่อยู่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02 354 3133 หรือ email : rachadap.tipp@gmail.com
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms