Matrícula extraordinariaCurso 2020/2021 Escola de Música Sementeira de Cambre
Formulario de matrícula (Novos/as alumnos/as)
Email address *
Untitled Title
Empadroado/a (No caso de estar enviar volante de padrón) sementeiracambre@sementeiracambre.org
DATOS ALUMNO/A
NOME E APELIDO *
DNI
DATA NACEMENTO *
MM
/
DD
/
YYYY
LOCALIDADE
ENDEREZO *
CONCELLO *
Código Postal *
Teléfonos *
Email *
Materias formativas LINGUAXE MUSICAL
Instrumentos (Escoller 3 instrumentos en orden de preferencia)
Observacións:
DATOS BANCARIOS E SOCIO/A
Nome Apelidos (Titular o Socio/a) *
D.N.I *
Télefono *
Email *
Conta Corriente (24 díxitos) *
Cota Socio/a (Mínimo 20€)
Seguro 10€ (Cota anual)
MATRÍCULA
PAGO POR TRANSFERENCIA (ABANCA: ES30 2080 0048 2930 4000 2288)
No caso de pago por transferencia deberase achegar o xustificante bancario por correo electrónico ou impreso na propia Escola sementeiracambre@sementeiracambre.org
MATRÍCULA
Música en Familia
Música e Movemento I (4 e 5 anos)
Música e Movemento II (6 e 7 anos)
Linguaxe Musical (a patir de 8 anos)
INSTRUMENTOS E AGRUPACIÓNS
DESCONTOS
Desconto a aplicar na cota mensual
DEREITOS DE IMAXE
O/a alumno/a, pai/nai, titor/titora autoriza a cesión dos dereitos de imaxe na difusións das actividades da Escola nos soportes que considere axeitado.
AUTORIZACIÓN
USO DE DATOS
De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Personal
informámoslle que os seus datos e os do seu fillo/a e/ou tutelado/a serán incorporados ao sistema de
tratamiento titularidade de SEMENTEIRA CAMBRE con CIF G15072606 e domicilio social sito en O
SOUTO 8-BAIXO 15181, (SIGRAS, CAMBRE) (A CORUÑA), coa finalidade de impartir a formación na
que vostede matriculou ó seu fillo/a e/ou tutelado/a. En cumprimiento coa normativa vixente,
SEMENTEIRA CAMBRE informa que os datos serán conservados segundo o prazo legamente
establecido.
Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos e os do seu fillo/a e/ou tutelado/a serán
comunicados no caso de ser necesario a: bancos e caixas, administracións públicas e a todas aquelas
entidades coas que sexa necesaria a comunicación coa finalidade de cumplir coa prestación do servizo
anteriormente mencionado.
O feito de non facilitar os datos mencionados con anterioridade implica que non se poida cumprir coa
prestación dos servizos.SEMENTEIRA CAMBRE informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por isto que SEMENTEIRA CAMBRE se
compromete a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen
dilación cando sexan inexactos.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os
dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao
tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento
dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico
sementeiracambre@sementeiracambre.org.
Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere
oportuna.
AUTORIZACIÓN
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy