แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-2562
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องเรียนออนไลน์
เพศ *
ท่านเป็น *
ศึกษาชั้นปีที่ (กรณีนักศึกษา) *
Required
ระบุ
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
ความถี่ในการใช้ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี *
ท่านใช้งานห้องเรียนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ใดมากที่สุด *
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตประมาณกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายใดมากที่สุด *
ระบุ
Your answer
ความพึงพอใจต่อห้องเรียนออนไลน์
จงเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จงเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด *
5
4
3
2
1
ความง่ายต่อการใช้งาน *
ความสะดวกในการใช้งาน *
สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและน่าสนใจ *
บทเรียนครอบคลุมตามที่คาดหวัง *
ผู้เรียนสามารถเข้าทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา *
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบได้ *
มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง *
ระดับความรู้หลังการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ *
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ *
การตอบคำถามและการตอบปัญหาของเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านเมล์ *
ระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการในภาพรวม *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy