Образец за добивање акредитации за пристап во објектот на Влада на Република Северна Македонија / Formë për marrjen e akreditimeve për qasje në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Во функција на спроведување на редовниот процес на акредитација на медиумски работници ве замолуваме да го пополните овој формулар за вработените од Вашата редакција кои имаат потреба од присуство во зградата на Влада на Република Северна Македонија. Независните новинари (фриленсери) потребно е да наведат со кој медиум/и соработуваат.

*Барањата се поднесуваат поединечно за секој медиумски работник.

Сите податоци ќе бидат исклучиво употребени за акредитирање. Истите нема да бидат искористени за ниту една друга намена и по завршување на акредитацијата податоците ќе бидат уништени.
_______________

Me qëllim të zbatimit të procesit të rregullt të akreditimit për përfaqësuesit e mediave ju lutemi të plotësoni këtë formular për punonjësit tuaj të redaksisë të cilëve ju nevojitet qasje në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gazetarët e pavarur (freelance) duhet të shënojnë se me cilat media bashkëpunojnë.

* Aplikacionet dorëzohen individualisht për çdo punonjës të medias.

Të gjitha të dhënat do të përdoren ekskluzivisht për akreditim. Ato nuk do të përdoren për ndonjë qëllim tjetër dhe pas akreditimit të dhënat do të shkatërrohen.
Име, татково име и презиме / Emri, emri i babait dhe mbiemri *
Работна позиција: / Pozicioni i punës: *
Датум и место на раѓање / Data dhe vendi i lindjes *
Контакт телефон: / Kontakt telefoni: *
Ваша е-мајл адреса: / Posta elektronike e juaj: *
Име на медиум: / Emri i medias *
Тип на медиум / Lloji i medias *
Веб адреса на медиумот: / Web faqe e medias: *
Официјална е-пошта на медиумот: / Posta elektronike (e-mail) zyrtar i shtëpisë mediatike: *
Официјален телефонски број на медиумот: / Numri zyrtar i telefonit të shtëpisë mediatike: *
Одговорно лице (уредник/директор): / Personi përgjegjës (redaktor / drejtor): *
Телефонски број на одговорното лице: / Numri i telefonit i personit përgjegjës: *
Е-пошта на одговорното лице: / Posta elektronike (e-mail) i personit përgjegjës: *
Јазик на акредитацијата / Gjuha e akreditimit *
Важно: по испраќање на електронската апликација, дополнително треба да испратите емаил на press@gs.gov.mk со следниве податоци: 1. Ваша фотографија за акредитација (со јасно истакнати линии на лицето и еднобојна позадина на фотографијата), со димензии 30 мм х 30мм; 2. Потврда за ангажман (со потпис и печат) од одговорно лице во медиумот / E rëndësishme: pas dërgimit të aplikimit elektronik duhet gjithashtu dërgoni nëpërmjet postës elektronike press@gs.gov.mk, këto të dhëna: 1. Fotografi tuajën për akreditim (me vija të theksuara të fytyrës dhe prapavi një ngjyrëshe ), me dimenzione 30mm x 30mm; 2. Vërtetim për angazhimin tuaj (të nënshkruar dhe vulosur) nga personi përgjegjës në shtëpinë tuaj mediatike.
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Government of the Republic of North Macedonia. Report Abuse