Formularz rejestracyjny na webinarium pt.: "USŁUGI SPOŁECZNE A CUDZOZIEMCY W POLSCE. BARIERY, ROZWIĄZANIA, REKOMENDACJE"

2 marca 13:00-15:00 (platforma online Zoom)

Podczas webinarium przedstawimy Państwu następujące zagadnienia:

 - propozycje rozwiązań w świadczeniu usług publicznych sprzyjające włączeniu społecznemu i integracji cudzoziemców,
- rekomendacje dla konkretnych odbiorców (np. władz samorządowych na szczeblu regionalnym, powiatowym, lokalnym),
- zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w kontekście zatrudnienia i rynku pracy,
- główne problemy, bariery, popełniane błędy w kontakcie z klientem cudzoziemskim,
- propozycje rozwiązań na zdiagnozowane problemy w obszarach takich jak:
zatrudnienie i rynek pracy
wynajem mieszkań,
opieka zdrowotna,
- perspektywę cudzoziemca w kontekście dostępu do usług w wyżej wymienionych obszarach.

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli kadry urzędniczej współpracującej na co dzień z obywatelami państw trzecich tj. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, a także do nauczycieli szkół, przedszkoli, uczelni wyższych, przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się udzielaniem wielowymiarowej pomocy cudzoziemcom na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Webinarium realizowane jest w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowanego przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Fundację Nauka dla Środowiska.

W celu zgłoszenia do udziału w webinarium prosimy o podanie poniższych danych:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Nazwa instytucji/organizacji *
Adres instytucji/organizacji *
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPISU NA WEBINARIUM: Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do udziału w webinarium realizowanym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowanego przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Lidera) oraz Fundację Nauka dla Środowiska (Partnera) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie, ul. ks. bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin oraz Fundację Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin jako współadministratorów, w celu niezbędnym do udziału w webinarium zgodnie z przepisami prawa regulującymi w szczególności zasady prowadzenia projektów finansowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”); odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie Beneficjenci projektu oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych z mocy prawa. *KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCHI. Administrator danych osobowych. Niniejszym informujemy, że Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie, ul. ks. bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin adres e-mail: inspektor@koszalin.opoka.org.pl oraz Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.943478205 e-mail: iod@ndsfund.org są współadministratorami Państwa danych osobowych. II. Inspektor ochrony danych. Niniejszym informujemy, że współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie, ul. ks. bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin lub elektronicznie na adres e-mail: inspektor@koszalin.opoka.org.pl oraz Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub telefonicznie pod numerem telefonu tel.943478205 lub na adres e-mail: iod@ndsfund.org. III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jak również prawnie uzasadniony interes współadministratorów w postaci ochrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji i dokumentacji webinariów. IV. Kategorie Państwa przetwarzanych przez nas danych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci:  imię, nazwisko,  adres e-mail,  miejsce pracy (instytucja/organizacja) wraz z adresem. V. Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących podmiot przetwarzający.VI. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych Współadministratorzy nie będą przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. VII. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane. Państwa dane, by wypełnić wymogi ustanowione przez Komisję Europejską związane z realizacją projektu będą przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu oraz do upływu okresu przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem współadministratorów. VIII. Informacje o Państwa prawach. Informujemy, że przysługują Państwu:1) prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz kopii tych danych;2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;3) prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;4) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;6) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.IX. Informacja o dobrowolności podania danychInformujemy Państwa, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w webinarium. Jednocześnie Współadministratorzy informują Państwa, że nie będą w Państwa zakresie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Państwa danych osobowych. Niniejszym potwierdzam odbiór niniejszych informacji oraz oświadczam, iż osobiście zapoznałam/łem się z nimi w całości. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Nauka dla Środowiska . Report Abuse