แบบประเมินการฝึกอบรม (Reinforce BI)

แบบประเมินการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์นี้ ถูกจัดทำขึ้นตามนโยบายคุณภาพงานฝึกอบรมของบริษัทฯ
ท่านสามารถลงความเห็นได้อย่างอิสระ ตามความรู้สึกที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของบริษัทต่อไป

บริษัท รีอินฟอร์ส บิสซิแนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
เลขที่ 22/2 ซ.อินทามระ 11 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

www.reinforcebi.com
E-mail : info@reinforcebi.com
Hot-line : 08 1491 0909
Fax : 02-2742849

คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม
1.ตอบคำถามข้อที่ 1-8 เสร็จแล้วกดปุ่ม Submit / ส่ง
2.ตัวอย่างรูปแบบวันที่ในข้อ 3 สมมุติวันที่อบรม คือ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้เขียนเป็น 10/11/17
3.Feel Free for your Opinion.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question