SDUSD Vision 2030/Graduate Profile/LCAP Stakeholder Input
We would like to work as a community to determine what you feel are the most valuable components of a child's education as they attend our schools. Please take a moment to fill out this survey below:

The input you provide will assist us in developing Vision 2030, our 3 year LCAP and our San Diego Unified Graduate Profile.
SDUSD Vision 2030/Graduate Profile/LCAP Stakeholder Input
What is your role in our community? / ¿Cuál es tu papel en la comunidad? / Vai trò của bạn trong cộng đồng là gì *
Cluster / Grupo / đoàn *
Graduate Profile
Specify the cognitive, personal and interpersonal competencies that you feel SDUSD students should have when they graduate.
Especifique las competencias cognitivas, personales y interpersonales que cree que los estudiantes de SDUSD deberían tener cuando se gradúen.
Chỉ định các năng lực nhận thức, cá nhân và giữa các cá nhân mà bạn cảm thấy sinh viên SDUSD nên có khi tốt nghiệp.
1. What are the most important cognitive skills that our students should develop across all subject areas and grade levels? / ¿Cuáles son las habilidades cognitivas más importantes que nuestros estudian deben desarrollar en todas las materias y niveles de grado? / Các kỹ năng nhận thức quan trọng nhất mà học sinh của chúng ta nên phát triển trên tất cả các môn học và cấp lớp là gì?
Please choose a maximum of FIVE options below: / Elija un máximo de CINCO opciones a continuación: / Vui lòng chọn tối đa các tùy chọn SỐ NĂM bên dưới:
2. Which social/interpersonal skills should be fostered at school? / ¿Qué habilidades sociales/interpersonales se deben adoptar en la escuela? / Những kỹ năng xã hội / cá nhân nào cần được bồi dưỡng ở trường?
Please choose a maximum of FIVE options below: / Elija un máximo de CINCO opciones a continuación: / Vui lòng chọn tối đa các tùy chọn SỐ NĂM bên dưới:
3. What important emotional/personal skills should be taught and fostered at school? / ¿Qué habilidades emocionales/personales importantes se deben enseñar y adaptar en la escuela? / Những kỹ năng cảm xúc/cá nhân quan trọng nào cần được dạy và bồi dưỡng ở trường?
Please choose a maximum of FIVE options below: / Elija un máximo de CINCO opciones a continuación: / Vui lòng chọn tối đa các tùy chọn SỐ NĂM bên dưới:
4. Which experiences do you feel are most invaluable for students? / ¿Qué experiencias crees que son más valiosas para los estudiantes? / Những kinh nghiệm nào bạn cảm thấy là vô giá nhất đối với sinh viên?
Please choose a maximum of FIVE options below: / Elija un máximo de CINCO opciones a continuación: / Vui lòng chọn tối đa các tùy chọn SỐ NĂM bên dưới:
The Center on International Education Benchmarking (CIEB) identified "9 Building Blocks" to ensure a world class education system. Our district LCAP has 6 goals that are closely aligned to these building blocks: Please list what you would like to see SDUSD focus on related to each building block below: / El Centro de Benchmarking de Educación Internacional (CIEB) identificó "9 bloques de construcción" para garantizar un sistema educativo de clase mundial. Nuestro LCAP del distrito tiene objetivos de área que están estrechamente alineados con estos bloques de construcción: Mencione en qué le gustaría que SDUSD se centre en cada bloque de construcción a continuación: / Trung tâm Điểm chuẩn Giáo dục Quốc tế (CIEB) đã xác định "9 khối xây dựng" để đảm bảo hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới. LCAP quận của chúng tôi có các mục tiêu khu vực được liên kết chặt chẽ với các khối xây dựng này: Vui lòng liệt kê những gì bạn muốn thấy SDUSD tập trung vào liên quan đến từng khối tòa nhà bên dưới: Trung tâm Điểm chuẩn Giáo dục Quốc tế (CIEB) đã xác định "9 Khối xây dựng" để đảm bảo một hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới. LCAP quận của chúng tôi có các mục tiêu khu vực được liên kết chặt chẽ với các khối xây dựng này: Vui lòng liệt kê những gì bạn muốn thấy SDUSD tập trung vào liên quan đến từng khối tòa nhà bên dưới:
Building Block #1: Provide strong supports for children and their families before students arrive at school. / Brinde un fuerte apoyo a los niños y sus familias antes de que los estudiantes lleguen a la escuela. / Tòa nhà số 1: Cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho trẻ em và gia đình trước khi học sinh đến trường. (LCAP 1,5)
Building Block #2: Provide more resources for at-risk students than for others. / Proporcione más recursos para estudiantes en riesgo que para otros. / Khối xây dựng số 2: Cung cấp nhiều tài nguyên hơn cho sinh viên có nguy cơ hơn so với những người khác. (LCAP 1,2,4)
Building Block #3: Develop world-class, highly coherent instructional systems. / Desarrollar sistemas de instrucción de clase mundial y altamente coherentes. / Tòa nhà số 3: Phát triển các hệ thống giảng dạy đẳng cấp, mạch lạc.(LCAP 2)
Building Block #4: Create clear pathways for students through the system, set to global standards, with no dead ends. / Cree caminos claros para los estudiantes a través del sistema, establecido en estándares globales, sin callejones sin salida. / Tòa nhà số 4: Tạo lộ trình rõ ràng cho sinh viên thông qua hệ thống, được đặt theo tiêu chuẩn toàn cầu, không có ngõ cụt. (LCAP 2)
Building Block #5 : Assure an abundant supply of highly qualified teachers. / Asegurar una abundante oferta de maestros altamente calificados. / Khối xây dựng số 5: Đảm bảo nguồn cung dồi dào giáo viên có trình độ cao. (LCAP 3)
Building Block #6: Redesign schools to be places in which teachers will be treated as professionals, with incentives and support to continuously improve their professional practice and the performance of their students. / Rediseñar las escuelas para que sean lugares en los que los maestros sean tratados como profesionales, con incentivos y apoyo para mejorar continuamente su práctica profesional y el desempeño de sus estudiantes. / Tòa nhà số 6: Thiết kế lại các trường học là nơi giáo viên sẽ được coi là chuyên gia, với các ưu đãi và hỗ trợ để tiếp tục cải thiện thực hành chuyên nghiệp và hiệu suất của học sinh (LCAP 3)
Building Block #7: Create an effective system of career and technical education and training. / Cree un sistema efectivo de educación y capacitación profesional y técnica. / Tòa nhà số 7: Tạo ra một hệ thống giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp hiệu quả. (LCAP 2)
Building Block #8: Create a leadership development system that develops leaders at all levels to manage such systems effectively. / Cree un sistema de desarrollo de liderazgo que desarrolle líderes en todos los niveles para administrar dichos sistemas de manera efectiva. / Xây dựng khối 8: Tạo một hệ thống phát triển lãnh đạo phát triển các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp để quản lý các hệ thống đó một cách hiệu quả. (LCAP 3+6)
Building Block #9: Institute a governance system that has the authority and legitimacy to develop coherent, powerful policies and is capable of implementing them at scale. / Instituir un sistema de gobierno que tenga la autoridad y la legitimidad para desarrollar políticas coherentes y poderosas y que sea capaz de implementarlas a escala. / Xây dựng khối 9: Viện một hệ thống quản trị có thẩm quyền và tính hợp pháp để phát triển các chính sách chặt chẽ, mạnh mẽ và có khả năng thực hiện chúng ở quy mô. (LCAP 1-6)
Other / Otro(a) / Khác
School Stakeholder Engagement*
This question for use at Cluster Meetings only
Please describe how your school team plans to further inform and gather input from students, teachers, staff, parents, community members? (i.e. Town Hall Meetings, Family Fridays, Social Media, Student panels) / Describa cómo su equipo escolar planea informar y recopilar más información de los estudiantes, maestros, personal, padres, miembros de la comunidad. (es decir, reuniones del ayuntamiento, viernes familiares, redes sociales, paneles de estudiantes) / Vui lòng mô tả làm thế nào nhóm trường của bạn có kế hoạch để thông báo thêm và thu thập đầu vào từ học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, thành viên cộng đồng? (tức là các cuộc họp tại Tòa thị chính, Thứ sáu gia đình, Truyền thông xã hội, Hội sinh viên)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of San Diego Unified School District. Report Abuse