แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหรือหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ *
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ *
ส่วนที่  2 : เรื่องที่ขอรับบริการ *
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
3.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
3.5 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
3.6 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3.7 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก รวดเร็ว
3.8 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3.9 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
3.10 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3.11 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
3.12 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าอบต.หนองบัว ควรได้รับการปรับปรุงในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy