แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ๑. ความเร็วในการใช้งานระบบ
  ๒. ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกัน
  ๓. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
  ๔. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ
  ๕. ความสะดวกของการใช้งาน
  ๖. การจัดหมวดหมู่มีความเหมาะสม
  ๗. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
  ๘.ระบบเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  ๙. ภาพรวมของการใช้งานระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question