Alumni klub Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach
REGISTRAČNÝ FORMULÁR / KLUB ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV KATEDRY POLITOLÓGIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

GDPR:
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), týmto v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR vyjadrujem súhlas Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768 (prevádzkovateľ) na spracovanie mojich osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, (príp. rok ukončenia štúdia) za účelom registrácie do Alumni Klubu KPKE a jeho následného bezproblémového fungovania.
Tento súhlas udeľujem na dobu nevyhnutnú pre fungovanie Alumni Klubu KPKE a na dobu následnej archivácie určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.
Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 
Dotknutá osoba má právo (uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článku 15 až 21 GDPR) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
a) požadovať prístup k jej osobným údajom;
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c) namietať spracúvanie osobných údajov,
d) na prenosnosť svojich osobných údajov;
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
Zároveň týmto potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 GDPR.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Priezvisko *
Meno *
Stupeň ukončeného štúdia
Clear selection
Rok ukončenia štúdia
Vaše momentálne pôsobisko
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy