แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
เพศ *
ประเภท *
ชั้นปี *
คณะที่สังกัด *
ความพึงพอใจในการจัดสรรเวลาพบนิสิตนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
1. การกำหนดวัน เวลาในการพบนักศึกษาที่ชัดเจน
2. การนัดพบนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อทราบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. ติดตามผลการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
1. ให้ความเข้าและความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประเมินผลการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชา
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โอนย้ายสาขาวิชา และการเพิ่มถอนรายวิชา
4. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการวัดและประเมินผล หรือการเรียนซ้ำ และการพ้นสภาพนักศึกษา
5. ประงานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อช่วยนักศึกษาในด้านการเรียน ติดตามผลการเรียนและให้คำแนะนำเมื่อนักศึกษามีปัญหา
6. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms