Rejestracja
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Pełna nazwa uczelni *
Udział w konferencji *
Panele tematyczne (do wyboru jeden): *
Informacja RODO – formularz zgłoszeniowy na konferencję

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-125 Rzeszów (dalej WSIiZ).

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w WSIiZ jest Pan Bogusław Ulijasz, kontakt: bulijasz@wsiz.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacji umowy dotyczącej organizacji i uczestnictwa Pani/Pana w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 11.06.2021 roku.

4) Pani/Pana dane osobowe dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest WSIiZ (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia i rozliczenia Konferencji, nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2021 roku.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 9) Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail mslepecka@wsiz.edu.pl tel. 17 8661404 lub pisemnie na adres siedziby.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy