แบบประเมิน โครงการ “วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว”

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ด้านการให้บริการ
     1.1เนื้อหาสาระของวารสารเป็นประโยชน์ต่อท่าน
     1.2การถ่ายทอดความรู้ในวารสารน่าสนใจเพียงใด
  2.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
     2.1ระยะเวลาในการออกวารสาร 2 เล่ม / ปี
  3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
     3.1ช่องทางการเผยแพร่วารสารมีความเหมาะสม
  4.ด้านผลการให้บริการ
     4.1เนื้อหาของวารสารสามารถปรับใช้ประโยชน์ได้
  5.ความพึงพอใจโดยรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  1.ก่อนเข้าร่วมโครงการ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้าน คหกรรมศาสตร์มากน้อยเพียงใด
  2.หลังเข้าร่วมโครงการ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์มากน้อยเพียงใด
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1.ท่านเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์สมควรจัดในปีต่อไป
  Please enter one response per row
  This is a required question