Podajte oznámenie o IT výdavku elektronicky
Vitajte v elektronickom formulári pre podanie oznámenia o IT výdavku financovaného zo štátneho rozpočtu z medzirezortného programu 0EK. Formulár má niekoľko častí a preto Vám odporúčame vopred si pripraviť informácie. Pre tento účel si formulár môžete stiahnuť tu www.nakup-it.sk

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na pgk@vicepremier.gov.sk.


Email address *
Základné údaje o navrhovanom výdavku
IT výdavok je realizovaný prostredníctvom: *
Celková výška výdavku na IT *
Uvedte celkovú výšku IT výdavku EUR s DPH. Suma musí byť zhodná so súčtom položiek podrobného rozpisu investície. (ako oddeľovač desatinných miest použite bodku ".")
Your answer
Názvy ISVS podľa MetaIS
Každý informačný systém prevádzkovaný OVM musí byť zaregistrovaný v MetaIS, kde je uvedený „Názov informačného systému“. Podrobnejšie na: https://metais.finance.gov.sk/. Ak sa výdavok viaže na viac ako jeden ISVS, uveďte ich a oddeľte čiarkou. V prípade výdavkov vzťahujúcich sa na podpornú infraštruktúru a telekomunikačné služby sa do odpovede uvedie: "podporná infraštruktúra". V prípade presunu z podprogramu 0EK na iný podprogram ŠR, korekcie, Delimitácia, popíšte "presun z 0EK na iný podprogram", "Korekcie" prípadne "Delimitácia"
Your answer
Kód ISVS podľa MetaIS *
Platí to isté ako pri predchádzajúcej otázke.
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Čo sa ide kupovať *
Žiadateľ opíše výdavok, kde okrem stručnej špecifikácie predmetu a položiek nákupu
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Prečo sa to ide kupovať? *
Číselne vyjadrí opodstatnenie financovania počtom transakcií za konkrétne obdobie, počtom používateľov, počtom dotknutých systémov, prípadne opisom udalostí ktoré viedli k IT nákupu (zmena legislatívy - konkrétne uvedenie zákona) atď.
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Čo sa stane ak výdavok nebude realizovaný? *
Číselné vyjadrenie a opis škody, ktorá by mohla nastať v prípade nerealizovania výdavku.
Your answer
Zmluva vzťahujúca sa k výdavku je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (crz.gov.sk) *
Oznámenie sa uplatňuje na povinné a opakované IT výdavky, ktoré sú realizované na základe existujúcej zmluvy. Alebo na nepovinné, jednorázové IT výdavky do výšky 200 000 EUR. Preto je nevyhnutné pre podanie oznámenia správne vyplniť zmluvné vzťahy.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service