การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รหัสโรงเรียน (Smis 10 หลัก) *
ชื่อโรงเรียน *
ชื่อ *
สกุล *
==ขอให้โรงเรียนเลือกมาตรฐานระดับการจัดการเรียนการสอน== ตามรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
รายละเอียดของกลุ่มการประเมิน
High1 (H1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับดี)
High2 (H2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานอยู่ระดับพอใช้ ต้องพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนเพื่อให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยลงกว่าระดับประเทศ)
Low1 (L1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุง ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ)
Low2 (L2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุงอย่างเร่งด่วน)


วิชาภาษาไทย *
H1
H2
L1
L2
การอ่าน
การเขียน
การฟัง การดู และการพูด
หลักการใช้ภาษา
บูรณาการ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *
H1
H2
L1
L2
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ *
H1
H2
L1
L2
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาคณิตศาสตร์ *
H1
H2
L1
L2
จำนวนและการดำเนินการ
การวัด
เรขาคณิต
พีชคณิต
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ *
H1
H2
L1
L2
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สารและสมบัติของสาร
แรงและการเคลื่อนที่
พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา *
H1
H2
L1
L2
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชีวิตและครอบครัว
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
วิชาศิลปะ *
H1
H2
L1
L2
บูรณาการ
ทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี *
H1
H2
L1
L2
การดำรงชีวิตและครอบครัว
การอาชีพ
การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
==ขอให้โรงเรียนเลือกมาตรฐานระดับการจัดการเรียนการสอน== ตามรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
รายละเอียดของกลุ่มการประเมิน
High1 (H1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับดี)
High2 (H2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานอยู่ระดับพอใช้ ต้องพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนเพื่อให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยลงกว่าระดับประเทศ)
Low1 (L1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุง ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ)
Low2 (L2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุงอย่างเร่งด่วน)


วิชาภาษาไทย *
H1
H2
L1
L2
การอ่าน
การเขียน
การฟัง การดู และการพูด
หลักการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *
H1
H2
L1
L2
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ *
H1
H2
L1
L2
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
วิชาคณิตศาสตร์ *
H1
H2
L1
L2
จำนวนและการดำเนินการ
การวัด
พีชคณิต
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
วิชาวิทยาศาสตร์ *
H1
H2
L1
L2
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สารและสมบัติของสาร
แรงและการเคลื่อนที่
พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา *
H1
H2
L1
L2
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชีวิตและครอบครัว
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
วิชาศิลปะ *
H1
H2
L1
L2
บูรณาการ
ทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี *
H1
H2
L1
L2
การดำรงชีวิตและครอบครัว
การอาชีพ
การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy