การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ==ขอให้โรงเรียนเลือกมาตรฐานระดับการจัดการเรียนการสอน== ตามรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

  รายละเอียดของกลุ่มการประเมิน High1 (H1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับดี) High2 (H2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานอยู่ระดับพอใช้ ต้องพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนเพื่อให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยลงกว่าระดับประเทศ) Low1 (L1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุง ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ) Low2 (L2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุงอย่างเร่งด่วน)
  การอ่าน
  การเขียน
  การฟัง การดู และการพูด
  หลักการใช้ภาษา
  บูรณาการ
  Please enter one response per row
  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  เศรษฐศาสตร์
  ประวัติศาสตร์
  ภูมิศาสตร์
  Please enter one response per row
  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  ภาษาและวัฒนธรรม
  Please enter one response per row
  จำนวนและการดำเนินการ
  การวัด
  เรขาคณิต
  พีชคณิต
  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
  Please enter one response per row
  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  สารและสมบัติของสาร
  แรงและการเคลื่อนที่
  พลังงาน
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
  ดาราศาสตร์และอวกาศ
  ธรรมชาติของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  Please enter one response per row
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  ชีวิตและครอบครัว
  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
  การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
  ความปลอดภัยในชีวิต
  Please enter one response per row
  บูรณาการ
  ทัศนศิลป์
  ดนตรี
  นาฏศิลป์
  Please enter one response per row
  การดำรงชีวิตและครอบครัว
  การอาชีพ
  การออกแบบและเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Please enter one response per row

  ==ขอให้โรงเรียนเลือกมาตรฐานระดับการจัดการเรียนการสอน== ตามรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

  รายละเอียดของกลุ่มการประเมิน High1 (H1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับดี) High2 (H2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานอยู่ระดับพอใช้ ต้องพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนเพื่อให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยลงกว่าระดับประเทศ) Low1 (L1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุง ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ) Low2 (L2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าระดับประเทศ (มาตรฐานระดับปรับปรุงอย่างเร่งด่วน)
  การอ่าน
  การเขียน
  การฟัง การดู และการพูด
  หลักการใช้ภาษา
  วรรณคดีและวรรณกรรม
  Please enter one response per row
  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  เศรษฐศาสตร์
  ประวัติศาสตร์
  ภูมิศาสตร์
  Please enter one response per row
  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  ภาษาและวัฒนธรรม
  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
  Please enter one response per row
  จำนวนและการดำเนินการ
  การวัด
  พีชคณิต
  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  Please enter one response per row
  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  สารและสมบัติของสาร
  แรงและการเคลื่อนที่
  พลังงาน
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
  ดาราศาสตร์และอวกาศ
  ธรรมชาติของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  Please enter one response per row
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  ชีวิตและครอบครัว
  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
  การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
  ความปลอดภัยในชีวิต
  Please enter one response per row
  บูรณาการ
  ทัศนศิลป์
  ดนตรี
  นาฏศิลป์
  Please enter one response per row
  การดำรงชีวิตและครอบครัว
  การอาชีพ
  การออกแบบและเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Please enter one response per row