แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
คำชี้แจง
๑. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านใน ๒ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ และด้านผลการปฏิบัติงาน
๒. ขอให้ท่านพิจารณาว่า ท่านได้ปฏิบัติในรายการต่อไปนี้ในระดับใด โดยมีระดับการปฏิบัติดังนี้
๕ หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
๓ หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อำนวยการวิทยาลัย
๑.๑ ด้านภาวะผู้นำ
๑. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒. มีความเสียสละ อุทิศตน และมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
๓. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
๔. มีการตัดสินใจด้วยหลักการประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้บุคลากร ทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
๕. ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
๖. ใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
๗. มีการระดมความร่วมมือ สร้างความผูกพัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคลากรทุกระดับ
๘. มีการจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๙. สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น
๑๐. รู้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างมีเหตุ มีผล
๑.๒ ด้านความเป็นมืออาชีพในการบริหาร
๑. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. มีความเชี่ยวชาญในงานตามอำนาจหน้าที่
๓. มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร
๔. มีการบริหารงานเชิงรุก
๕. สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
๖. ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
๗. มีการกำกับ ติดตาม ประเมิน และนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง
๘. มีการกระจายอำนาจให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๙. สร้างทีมงานในการปฏิบัติงานและสามารถนำทีมงานสู่ความสำเร็จได้
๑๐. สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
๑.๓ ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล
๑.๑ ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
๑.๒ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๒. หลักประสิทธิภาพ
๒.๑ มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และมีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๒.๒ มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลา
๓. หลักการตอบสนอง
๓.๑ สามารถบริหารงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
๓.๒ สามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. หลักภาระรับผิดชอบ
๔.๑ รับฟัง และนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการไปดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ
๔.๒ มีการบันทึกเรื่องร้องเรียน และมีการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๕. หลักความโปร่งใส
๕.๑ มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบการบริหารได้ เช่น แผนงาน โครงการต่าง ๆ เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ฯลฯ
๕.๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้อง
๖. หลักการมีส่วนร่วม
๖.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
๖.๒ การบริหารงานโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
๗. หลักการกระจายอำนาจ
๗.๑ มีการมอบอำนาจในการตัดสินใจดำเนินงานแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ
๗.๒ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ ในการปรับปรุงการบริหารงาน
๘. หลักนิติธรรม
๘.๑ การบริหารราชการชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
๘.๒ การบริหารราชการโดยนำกฎหมายบังคับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่องค์กร
๙. หลักความเสมอภาค
๙.๑ การบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถและเสมอภาคในโอกาส
๙.๒ บุคลากรได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่าง เท่าเทียมกัน
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
๑๐.๑ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความเห็นพ้องต้องกัน
๑๐.๒ นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการวิทยาลัย
๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมาย
๑. การบริหารกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๑.๑ การจัดการศึกษา
๑.๒ การวิจัยและงานสร้างสรรค์
๑.๓ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
๑.๔ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๕ การสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในท้องถิ่น
๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการนักศึกษา
๒. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและการติดตามประเมินผล
๒.๑ แผนพัฒนาองค์กร
๒.๒ แผนปฏิบัติการขององค์กร
๒.๓ เสนอแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการประจำสถานศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒.๔ การติดตามประเมินผล
๒.๕ รายงานประจำปี
๓. การควบคุมดูแล
๓.๑ ด้านบุคลากร
๓.๒ ด้านการเงิน
๓.๓ ด้านการพัสดุ
๓.๔ ด้านสถานที่และทรัพย์สินอื่นขององค์กร
๒.๒ ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่แถลงต่อสภาสถาบัน
๑. การพัฒนาฝ่ายบริหาร
๒. การพัฒนาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
๓. การพัฒนาฝ่ายวิชาการ
๔. การพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
๕. การพัฒนาฝ่ายอุดมศึกษา
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms