แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความต้องการในการฝึกอบรม
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรตามแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของทุกหน่วยงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ รูปแบบ/วิธีการที่ได้รับการพัฒนา
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ ๔ สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
ตอนที่ ๕ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms