Doradztwo w gospodarstwach rybackich, w zakresie możliwości wprowadzenia obróbki ryb
W związku z trwającą epidemią COVID-19, Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zrezygnowała z corocznej konferencji rybackiej.
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy zamiast konferencji, przeprowadzenie w Państwa gospodarstwach indywidualnego doradztwa, przeprowadzonego przez lekarza weterynarii.

Doradztwo, przeprowadzone podczas wizyty w Państwa obiekcie, ma na celu:
- Ustalenie zakresu i wielkości planowanej produkcji wg oczekiwań/zapotrzebowania gospodarstwa rybackiego.
- Audyt techniczny obiektów/nieruchomości przeznaczonych do celu planowaniej działalności.
- Przygotowanie raportu możliwości produkcyjnych w audytowanym obiekcie,
z wyszczególnieniem (wylistowaniem) głównych robót niezbędnych do funkcjonowania zakładu.
Kopia raportu zostanie Państwu przekazana do wykorzystania w dalszych decyzjach inwestycyjnych i strategicznych.

Doradztwo jest dofinansowane ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
Zgłoszenie do udziału w projekcie ma charakter dobrowolny.
Zgłoszenie należy przesłać za pomocą tego formularza lub dokonać zgłoszenia telefonicznego - 535 380 010.
Termin nadsyłania zgłoszeń - 6 listopada 2020 r.
Termin realizacji doradztwa - do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie jest skierowane do gospodarstw z terenu województwa opolskiego.

Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji zadania oraz oświadcza że zapoznał się z klauzulą RODO.
Email address *
Nazwa Gospodarstwa *
Adres Gospodarstwa *
Telefon kontaktowy *
Preferowany termin spotkania w gospodarstwie *
KLAUZULA RODO
A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435);
II. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: umwo@opolskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@opolskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435);
III. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Zajączka7/1, 45-050 Opole;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@lgropolszczyzna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2);
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. e) i f) oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435);
IV. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:
(oświadczenie wspólne odnoszące się do każdego z administratorów danych)
1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 r. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
4. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy