แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ (มโนราห์)
แบบประเมินความพึงพอใจ หลังเรียน
คำชี้แจง
ให้เลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุดโดยมี 5 ระดับ คือ

5 หมายถึง คุณภาพระดับ เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง คุณภาพระดับ เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง คุณภาพระดับ เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพระดับ เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง คุณภาพระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
1 มีคำแนะนำการใช้บทเรียน *
2 มีรายละเอียดการวัดผลและประเมินผล *
3 กิจกรรมการเรียนเรียงลำดับเนื้อหาได้ต่อเนื่อง *
4 สามารถเข้าถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้สะดวก *
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย *
6 เนื้อหาทันสมัย *
7 นักเรียนทราบผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบทันที *
8 บทเรียนช่วยให้กิจกรรมการเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ *
9 มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง *
10 นักเรียนสามารถเรียนซ้ำได้เมื่อไม่เข้าใจ *
11 มีแบบฝึกการปฏิบัติทำให้เข้าใจเนื้อหาเร็วขึ้น *
12 นักเรียนได้ทักษะการใช้งานบนระบบเครือข่ายเต็มศักยภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน *
ข้อเสนอนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy