แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพศ
สถานภาพ
วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อื่น ๆ ระบุ
Your answer
ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ระบุ
Your answer
ความพึงพอใจในการในระบบสารสนเทศ
1.ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลครบถ้วน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms